ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 18.12.                                                                        град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  осемнадесети декември                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1952 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ИБЕРДРОЛА ИНМОБИЛИАРИЯ РИЪЛ ЕСТЕЙТ ИНВЕСТМЪНТС ЕООД, редовно уведомен, не се явява и не изпраща процесуален представител.

 

          ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ при ОБЩИНА ЦАРЕВО редовно уведомен, не се явява. Изпраща за представител адв.Г.Н., редовно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

Явява се вещото лице С.В.А..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:   

АДВ. Н.: Да се даде ход на делото.

         

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба от адв.М.С., процесуален представител на жалбоподателя с вх.№12722/ 27.11.2017 година, с която е направила доказателствено искане. Желае по делото да се допусне съдебно-техническа експертиза, като е поставила и въпрос към експертизата.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 13277/08.12.2017 година  – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

АДВ.Н.: Да се изслуша вещото лице.

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-техническа експертиза, като СНЕМА самоличност на вещото лице, както следва:

С.В.А. - на 54 години, българка, български гражданин, неосъждана, с висше икономическо образование, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

         

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Поддържам депозираното заключение.

АДВ.Н.: Запознат съм със заключението. Нямам въпроси към вещото лице. Да бъде приета съдебно-счетоводната експертиза.

 

Съдът след като изслуша вещото лице и становището на процесуалния представител на ответната страна,

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице С.В.А..

На вещото лице да бъде изплатено възнаграждение в размер на 200.00 (двеста) лева, съобразно представената справка-декларация.

 

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба вх.№12504/22.11.2017 година от името на процесуалния представител на жалбоподателя, в която същия заявява, че  във връзка с поставения от жалбоподатея въпрос по т.2 от искането за експертиза счита, че на същия  може да отговори и вещото лице по допусната съдебно-счетоводна експертиза.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Мога да отговоря на този въпрос.

 

С оглед отговора на вещото лице С.В.А., СЪДЪТ

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

         

ДАВА  възможност на жалбоподателя  в случай, че желае да бъде даден отговор на въпрос №2 от поставените от него въпроси, следва в 7 дневен срок да внесе допълнителен депозит в размер на 200.00 (двеста) лева, след което да бъде даде възможност на вещото лице С. А. да отговори на поставения въпрос с молба вх.№12722/27.11.2017 година - „Дали процесният имот е бил определен и попада ли той в територия, в която се извършват дейности по сметосъбиране и сметоизвозване“.

 

АДВ.Н.: Представям пътни листи за месец февруари 2017 година, които бяха пропуснати да бъдат представени по делото. Представям протокол №1 от общо събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Созопол от 09.02.2011г.Протокол №2 от общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Созопол от 26.05.2011г.писмо изх.№ 08-01-65/20.04.2017г. на кмета на Община Царево, ведно със справки и фактури, справки за отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците за периода от 01.01.2017г. до 31.08.2017г., удостоверение изх.№ 09-01-2449/18.12.2017г. протокол №40/04.03.2017г. на Общински съвет град Царево, докладна записка от  П.А.-кмет на  Община Царево от 13.10.2004г., относно промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги в Община Царево, докладна записка от П.А. - кмет на Община Царево от 19.01.2011г. относно одобряване на план-сметка на разходите по чл.66 от ЗМДТ и одобряване размер на ТБО за 2011г., докладна записка от Г. Л. - кмет на Община Царево от 12.01.2012г., относно одобряване на план-сметка за приходите и разходите за дейност „Чистота“ за 2012г., съгласно чл.66 от ЗМДТ, предложение до Общински съвет  изх.№ 07-00-192/28.11.2012 г. от Г.Л.- кмет на Община Царево, докладна записка от Г.Л. – кмет на Община Царево за одобряване на план- сметка за приходите и разходите в дейност „Чистота“ за 2013 година и 2014г, протокол №13 /31.01.2017г. от заседание на Общински съвет град Царево  по т.11, и докладна записка от Г. Л.- кмет на Община Царево, относно одобряване на план-сметка за приходите и разходите в дейност „Чистота“ за 2017г., съгласно изискванията на чл.66 от ЗМДТ. Моля да бъдат приети представените писмени доказателства. На този етап нямам други доказателствени искания, но с оглед на по-нататъшните искания на жалбоподателя, да ми бъде дадена възможност да ангажирам и други доказателства.

 

Съдът намира, че представенте по делото писмени документи  от процесуалния представител на ответника,

                            

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  и  ПРИЛАГА представените от процесуалния представител на ответната страна писмени доказателства, както следва: Протокол №1 от общо събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Созопол от 09.02.2011г.; Протокол №2 от общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Созопол от 26.05.2011г.; писмо изх.№ 08-01-65/20.04.2017г. на кмета на Община Царево, ведно със справки и фактури, справки за отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците за периода от 01.01.2017г. до 31.08.2017г.; удостоверение изх.№ 09-01-2449/18.12.2017г.; протокол №40/04.03.2017г. на Общински съвет град Царево; докладна записка от  П.А.-кмет на  Община Царево от 13.10.2004г., относно промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги в Община Царево; докладна записка от П.А.- кмет на Община Царево от 19.01.2011г. относно одобряване на план-сметка на разходите по чл.66 от ЗМДТ и одобряване размер на ТБО за 2011г.; докладна записка от Г. Л.- кмет на Община Царево от 12.01.2012г., относно одобряване на план-сметка за приходите и разходите за дейност „Чистота“ за 2012г., съгласно чл.66 от ЗМДТ; предложение до Общински съвет  изх.№ 07-00-192/28.11.2012 г. от Г. Л. - кмет на Община Царево; докладна записка от Г.Л. – кмет на Община Царево за одобряване на план - сметка за приходите и разходите в дейност „Чистота“ за 2013 година и 2014г.; протокол №13 /31.01.2017г. от заседание на Общински съвет град Царево  по т.11 и докладна записка от Г.Л.- кмет на Община Царево, относно одобряване на план-сметка за приходите и разходите в дейност „Чистота“ за 2017г., съгласно изискванията на чл.66 от ЗМДТ.

 

СЪДЪТ намира, че делото не изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 05.02.2018 година от 13:00 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

 

Да се уведоми вещото лице  след заплащане  на депозита.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: