ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 05.02.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На пети февруари                                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1952 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ИБЕРДРОЛА ИНМОБИЛИАРИЯ РИЪЛ ЕСТЕЙТ ИНВЕСТМЪНТС ЕООД, редовно уведомен, не се явява и не изпраща процесуален представител.

 

          ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ при ОБЩИНА ЦАРЕВО редовно уведомен, не се явява. Изпраща за представител адв.Г.Н., редовно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

Явява се вещото лице С.В.А..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:   

АДВ. Н.: Да се даде ход на делото.

         

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като заключението е депозирано с вх.№1111/26.01.2018 година  – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

АДВ.Н.: Да се изслуша вещото лице.

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-техническа експертиза.

Вещото лице А. е със снета по делото самоличност.

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Поддържам депозираното допълнително заключение.

          АДВ.Н.: Нямам въпроси към вещото лице. Моля да се приеме експертизата. Считам, че същата е изчерпателна.

Съдът след изслушване на вещото лице и с оглед становището на процесуалния представител на ответната страна,

 

                                                О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото изготвената съдебно-счетоводна експертиза.

На вещото лице С.В.А. да се изплати възнаграждение в размер на 200.00 /двеста/ лева от внесения по делото  депозит, съобразно представената справка-декларация.

АДВ.Н.: Представям и моля да приемете по делото Искане за издаване на акт за установяване на задължение, тъй като е издаден  на основание чл.107, ал.3 изречение второ ДОПК, което е по-особено производство. Към него са приложени списък на имотите, пълномощно и удостоверение. Няма да соча други доказателства. Моля да приключите събирането на доказателства.

Съдът намира, че представеното в днешното съдебно заседание писмено доказателство  е относимо  към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  и ПРИЛАГА по делото Искане за издаване на акт за установяване на задължения от името на жалбоподателя с вх.№53-01-433/03.04.17 година заедно с приложените към него пълномощно, удостоверение, обратна разписка и списък на имотите, на които дружеството е собственик.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.Н.: От името на  представлявания от мен  ответник моля, да отхвърлите жалбата като неоснователна, като Ви моля да ни присъдите направените по делото разноски, за които представям доказателства за плащане на основание чл.80 от ГПК. Моля да ми бъде даден подходящ срок за представяне на писмена защита.

Съдът определи 7 дневен срок  на процесуалния представител на ответната страна за представяне на писмени бележки  по делото.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът изготвен  в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: