ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 22.04.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и втори април                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1952 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

За жалбоподателя Ф.Х.Ю. - редовно уведомен, се явява адв. Х. с представено пълномощно по делото.

За ответника Директора на ДФ „Земеделие” - редовно уведомен,  се явява юк. М. Л.-представя пълномощно.

         Явява се вещо лице И.Б..

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА заключението на вещото лице с вх. №  3458/14.04.2015 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

         СЪДЪТ ВРЪЧВА екземпляр от заключението на адв. Х..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв. Х.: Да се изслуша вещото лице.

         Юк. Л.: Да се изслуша вещото лице.

 

         СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

   И.П.Б. на ** години, българка, българска гражданка, със средно-специално образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. Х.: Като бяхте на място в агенцията открихте ли протоколи за извършена теренна проверка? Тези координати, с които ответната агенция е дешифрирала липсата на допустимост на слоеве, от кога съществуват, какъв период от време отразяват, тъй като плащането е за 2013 г.?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  При извършената справка в ДФЗ не ми бяха предоставени протоколи за теренни проверки. Предоставиха ми ортофото карта за определяна на допустимия слой и състоянието на земеделските култури. Проектът на този допустим слой е определен със заповед на МЗХ от 2013 г. На  27.02.2014 г. е определен окончателния допустим слой, тоест сателитна проверка е станала през 2013 г. и е отразена в справка, изготвена същата година. Фирмата извършва заснемане на този слой и кои части попадат извън този слой. В заключението си съм посочила отразеното в скицата. Заключението потвърждава констатираното в уведомителното писмо.

 

Юк. Л.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

Адв. Х.: Представям договор за наем за ползване на пасища и мери № 133/04.07.2013 г., в уверение, че процесната площ е наета и обработвана. Правя уточнение, че оспорваме само тези площи, които са посочени във възражението на стр. 5 и за които представям писмени доказателства, че са обработвани от жалбоподателя. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. Л.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представения в днешното съдебно заседание  Договор за ползване на пасища и мера № 133/04.07.2013 г.

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 600,00 лв., от които 40,00 лв. за пътни разноски. /издаден РКО 600,00 лв. на 22.04.2015г./

 

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. Х.: Уважаема г-жо Съдия,  поддържам изцяло жалбата си като доводите в нея са в две посоки. Едната е посоката  на пълно и цялостно неглижиране на процесния закон, който изисква в този конкретен казус процедура по уведомяване на жалбоподателя, процедура по извършване на проверка на място, която изцяло е саботирала законосъобразността на процедурата в този казус. По отношение на материалноправната страна, имаме липса на мотиви, посочен е само чл.43, ал. 3 от ЗПЗП, който има 7 различни фактически състава. Жалбоподателят не може да организира защитата си, тъй като не знае кой от тези състави е нарушен.

Ще представя писмена защита.

Моля за присъждане на разноските по делото.

 

Юк. Л.: Уважаема г-жо Съдия,  моля да постановите съдебен акт по силата на който да отхвърлите оспорването на жалбоподателя, ведно с всички законни последици от това. Не са налице основанията по АПК за оспорване на уведомителното писмо за извършена  оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2013 година. Чрез съдебно-техническа експертиза, назначена по делото в хода на проведеното административно производство, се установи, че ДФ „Земеделие” не е допуснал нарушение. Вещото лице е потвърдило крайния извод на административния орган. ДФ „Земеделие” правилно е приложил предадените в електронен вариант слоя площи за 2013 година за кампания 2013 година. Жалбоподателят е имал възможност да обжалва, но не е сторил това. Съгласно измененията на Наредба № 5 за подаване на заявления, т.н. слой се приема от Министерството на земеделието и храните, като засегнатите лица бенефициенти се уведомяват за откритото производство със заповед на Министерството на земеделието и храните, с която е определен окончателния вариант на слоя. Следвало е да се подадат възражения. Нарочна работна група е разгледала възраженията и е отразила корекции. Издава се акт представен по делото. Съгласно императивната норма на АПК обжалването на административен акт не спира неговото изпълнение. Фондът няма нито законовата възможност, нито оперативна самостоятелност да прави промени по него. Разплащателният орган действа в условията на  обвързваща компетентност.

Моля да се отхвърли жалбата.

Ще представя подробни писмени бележи.

Моля за присъждане на юрисконсултското възнаграждение.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

СЪДЪТ УКАЗВА НА СТРАНИТЕ, че им предоставя 7-дневен срок за писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: