ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 24.01.                                                                       град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и четвърти януари                 две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1951 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,39 часа се явиха:

За жалбоподателя „Ибердрола Инмобилиария Риъл Естейт Инвестмънтс“ ЕООД, редовно уведомен, не се явява представител.

За ответника - началник на отдел „Местни данъци и такси“ при Община Царево, редовно уведомен, се явява адв. Н., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице С.А..

 

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с молба вх. № 12203/15.11.2017 г. от ответника / от л. 170 до л. 194 от делото/.

Съдът докладва постъпило по делото доказателство с писмо вх. № 12779/28.11.2017 г. от ответника, а именно - докладна записка за начина, по който е определена ТБО по компоненти за процесния период - 2017 г.

Съдът докладва постъпило заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза с вх.№ 602/16.01.2018 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Адв. Н. : Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Адв.Н.: Моля да се приемат представените от нас доказателства. Представям и моля да приемете искането на жалбоподателя на основание  чл. 107 ДОПк за издаване на атакувания административен акт.  Моля да се изслуша заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-икономическа експертиза.

 

снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.В.А. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв.Н.: Считам, че заключението е достатъчно изчерпателно, поради което нямам въпроси към вещото лице. Моля да приемете заключението.

 

СЪДЪТ също няма въпроси към вещото лице.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените доказателства с молба вх. № 12203/15.11.2017 г. от ответника / от л. 170 до л. 194 от делото/; докладната записка за начина, по който е определена ТБО по компоненти за процесния период - 2017 г., както и тези, представени в днешно съдебно заседание.

ПРИЕМА заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-икономическа експертиза и му определя окончателно възнаграждение в размер на 400.00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 400 лв. на 24.01.2018 г./.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

Адв.Н.: Уважаема г-жо председател, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна, както и да ни присъдите направените от нас съдебно-деловодни разноски в размер на адвокатски хонорар, за който представям списък на разноските. Моля за срок за представяне на писмени бележки.

Предоставя на страните 5-дневен срок, считано от днес, за изготвяне и представяне на подробни писмени бележки по същество на спора.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:44 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: