ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 08.11.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІІ-ми административен  състав       

На осми ноември                                      две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1951 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 11,00 часа се явиха:

За жалбоподателя „Ибердрола Инмобилиария Риъл Естейт Инвестмънтс“ ЕООД, редовно уведомен, не се явява представител.

За ответника - началник на отдел „Местни данъци и такси“ при Община Царево, редовно уведомен, се явява адв. Н. - представя пълномощно.

 

Съдът докладва постъпила по делото молба с вх. № 11318/26.10.2017 г. от процесуалния представител на жалбоподателя, с която моли да се даде ход на делото. Формулирано е искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на конкретно поставени в молбата въпроси.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Адв. Н. : Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на „Ибердрола Инмобилиария Риъл Естейт Инвестмънтс“ ЕООД, с ЕИК по Булстат *******, със седалище и адрес на управление ******* против акт за установяване на задължение по декларация № АУ5213014642/27.04.2017г. на старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” при община Царево, потвърден с Решение № 32/14.06.2017г. на началник отдел „Мдт” при община Царево.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК във връзка с § 2 ДР ДОПК.

 

 

Адв.Н.: Уважаема г-жо председател, от името на моя доверител заявявам, че оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да приемете изпратената от ответника административна преписка по атакувания индивидуален административен акт. По направеното от процесуалния представител на жалбоподателя искане за възлагане на съдебно-счетоводна експертиза моля да оставите същото без уважение, тъй като по отговора на първия въпрос данни се съдържат в атакувания аузд, от който е видно как е определен размерът на тбо за всеки един от компонентите, който я формира.  За тях считам, че не се изискват специални икономически знания. По отношение на втория въпрос, а именно как е определено имотът дали попада в зона за сметосъбиране и сметоизвозване от съдържанието на административната преписка е видно, че със заповед № РД-01- 662/18.10.2016 г. на кмета на Община Царево са определени районите, в които се извършва сметосъбиране, сметопочистване и сметоизвозване на територията на Община Царево и в който район под т. „село Лозенец“ е посочен район – м-т „Смайлов чайр“ / к-г Корал/, в която местност се намира имотът, собственост на жалбоподателя. Представям и моля да приемете доказателства по опис, а именно заповед № ТЗ-11-183 от 10.10.2012 година на Кмета на Община Царево за изменяне на трудовото правоотношение на началника на отдел „МДТ“ във връзка с материлно-правната му компетентност; докладна записка за одобряване на план-сметка за приходите и разходите в дейност „Чистота“ за 2017 г. заедно с решение на Общински съвет - Царево; извадка от Протокол № 13 от проведено заседание на Общински съвет – Царево и Решение № 204 за одобряване на план-сметка за приходите и разходите в дейност „Чистота“ за 2017 г.; извадка от схемата за разполагане на контейнери за твърди битови отпадъци на територията на местността „Караагач“, „Рибарницата“ и „Смайлов чайр“ в с. Лозенец, Община Царево; заверени преписи на пътни листи 01.01.2017 г. - 31.08.2017 г., както и протоколите за създаване на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Созопол; всички фактури и преводни нареждания за заплащане на дължимите суми за депониране на отпадъци, както и справки за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, както и платежни нареждания за извършени плащания по чл. 60 ЗУО. На този етап няма да соча други доказателства.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези представени в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на ответника писмени доказателства по опис.

Задължава началник на отдел „Местни данъци и такси“ при Община Царево да представи надлежно заверени доказателства за реалното извършване на услугите:  сметосъбиране, сметопочистване, сметоизвозване и поддържане на депо за битови отпадъци/ пътни листи и др./; докладна записка за начина, по който е определена тбо по отделни компоненти за процесния период, изрично становище дали имота се намира в строителните граници на с. Лозенец и има ли изготвена около него инфраструктура, както и доказателства за наличието на депо на територията на Община Царево, в 7-дневен срок от днес.

Указва на административния орган, че носи доказателствената тежест относно реалното предоставяне на услугите за тбо и наличието на депо на територията на Община Царево.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси.

НАЗНАЧАВА за изготвяне на заключението вещо лице С.А. при депозит в размер на 400.00 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от уведомяването.                    

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 Да се уведоми вещото лице за изготвяне на заключението след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 24.01.2018 г. от 10:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:14 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: