ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 01.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на първи юли през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1951 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 14:00 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в 14.22 се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.П.С., редовно уведомен от преди, не се явява и не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”, редовно уведомен от преди, се представлява от юрисконсулт М.Л.-Т., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.Б..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е допълнение към заключението на вещото лице Б. от 20.05.2015година, което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.-Л.: Запозната съм с допълнението на заключението. Да се изслуша допълнението на заключението на вещото лице Б..

 

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на допълнението към заключението на вещото лице, което е със снета по делото самоличност. Вещото лице ОБЕЩАВА да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Представила съм допълнение към заключението, което поддържам. Поддържам заключението и допълнението към него.

Уточнявам, че червената сума от 3 8654 хка е повече от 20% от общата площ, която е заявена в размер от 19 9767 хка.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице Б. е изпълнила поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението в цялост, което включва това от 20.04.2015година и допълнението към заключението от 20.05.2015година на вещото лице Б., заедно с направеното днес уточнение.

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице Б. в размер на 300 лева, платими от внесения на депозит (л.224).

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т. Моля да постановите съдебен акт по силата на който отхвърлите оспорването на К.С., ведно с всички законни последици от това. Считам, че не са налице условия за отмяна на процесния административен акт.

Моля да ми бъде предоставен срок за представяне на писмени бележки  по съществото на спора.

Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в минимален размер и направените разноски по делото, за което  представям списък.

С оглед изхода на делото, правя евентуално възражение за прекомерност на адвокатския хонорар на процесуалния представител на жалбоподателя, тъй като делото не е сложно от правна и фактическа сложност страна.

 

СЪДЪТ на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК, предоставя на страните срок за представяне на писмени защити по съществото на спора до приключване на работния ден на 08.07.2015година.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.29 часа.

 

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: