ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 29.04.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и девети април през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1951 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 13.28 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.П.С., редовно уведомен от преди, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”, редовно уведомен от преди, се представлява от юрисконсулт М.Л.-Т., с пълномощно от днес.

 

Явява се вещото лице И.Б..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т. : Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ приема, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО писмо съгласно указания на съда вх.№2747/20.03.2015година от зам.-министъра на „Земеделието и храните.

 

ПОСТЪПИЛО е писмо вх.№2961/26.03.2015 година от директор на Областна дирекция „Земеделие”-Бургас, в което се заявява, че информацията относно теренните проверки по специализирания слой „Площи допустими за подпомагане” за кампания 2013година се съхранява в Министерството на земеделието и храните”;

 

ПОСТЪПИЛО е и заключение по съдебно-икономическата експертиза на вещото лице Б. от 20.04.2015година, което е в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

ПОСТЪПИЛА е молба-становище вх.№4013/29.04.2015година от процесуалния представител на жалбоподателя, в която заявява, че е възпрепятствана да се яви в съдебно заседание, като не възразява да се даде ход на делото, като моли вещото лице да отговори на допълнителни въпроси. Прави се искане да бъде изискана от областна дирекция „Земеделие” Бургас информация извършвани ли са теренни проверки във връзка с обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2013година в землищата на с.Горно Ябълково, с.Момина църква, с.Ябълково и с.Граничар, както и да бъдат представени копия от протоколите за извършените проверки, ведно с направения снимков материал.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Запозната съм със заключението на вещото лице преди повече от 7 дни. Да се изслуша вещото лице в днешното съдебно заседание.

Наясно съм с молбите, които бяха докладвани в днешното съдебно заседание.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице Б., като снема самоличността му, както следва:

 

И.П.Б.– 67 години, българска гражданка, неосъждана, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. на въпроси на съда: Представила съм писмено заключение с приложение, което поддържам.

При моите справки направени в ДФ „Земеделие” не ми бяха представени протоколи за извършени теренни проверки за процесните ДЗС  на тези села за кампания 2013година. Поискала съм всички документи от тях, които касаят настоящото съдебно производство, но такива документи за извършени теренни проверки не ми бяха предоставени.

В моите констатации в експертизата съм отразила кога са направени тези проверки за цяла България, вкл. и за района, в който се намират тези села. Това е отразено в отговор на въпрос 8. Там съм записала кога е направено заснемането, кога е изготвена ортофотокартата и кога чрез дешифриране на ортофотоснимките са се получили данните, които съм изнесла в скиците си.

Не съм установила да са извършени теренни проверки за селата Горно Ябълково, Момина църква, Ябълково и Граничар, област Бургас.

Запознала съм се със снимковия материал, по-точно карти, които са приложени по делото. Аз имам цветния копия от тези карти. Друг снимков материал не ми е предоставен и не съм се запознавала.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Във връзка отговор на  въпрос 5, вещото лице е приложило три листа таблици, но те са непълни и са неясни. От тях не получаваме отговор на въпроса, който е зададен - Има ли констатирани застъпвания по СЕПП и  НР2, за кое БЗС, в какъв размер и спазена ли е процедурата по отстраняване на застъпвания. Например, в първата колона липсват последните три цифри на имотите. В тази връзка представям таблица от която е виден пълния номер на имотите. Следва да констатираме дали представената от мен таблица е идентична с тази на вещото лице, тъй като е абсолютно необходимо да се вижда целия номер на кадастралния имот за неговата индивидуализация, за да може се установи броя на застъпванията за всеки имот и  кой имот с кой е застъпен и колко. Там където е записан обекта от кандидата с номер на имота, ако има заявена площ 0.00, това означава че площта е в полза на кандидата който е предоставил документ за този имот, ако няма отбелязване за представен документ се прилага чл.18 от съотносимата наредба водеща до санкция.

От таблицата на вещото лице не става и ясно какъв е общия размер по СЕПП и НР2, както и на застъпените площи за които жалбоподателя не е представил документи за правото му на ползване. В тази връзка, моля вещото лице отново да отговори на въпрос 5, както и да потвърди дали представените в днешното съдебно заседание  таблици съответстват на това което реално е предоставено от ДФ „Земеделие”? Ако вещото лице извърши потвърждение, че са идентични, то моля съдът да приеме същите като неделима част от заключението и вещото лице да отговори ако може в съдебно заседание Какъв е общия размер по СЕПП, НР2 за застъпените имоти жалбоподателя не е предоставил документи  жалбоподателя доказващи неговото право на собственост и  право на ползване на същите.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Таблиците, представени в днешното съдебно заседание от представителя на ответника, и моите са идентични. Таблиците са ми предоставени от ДФ”Земеделие” София в този вид, който са представени днес от ответника, но по технически съображения - за да могат да се събрат на листа, съм ги представила без последните три цифри.

По отношение на останалите въпроси не мога да отговоря в днешното съдебно заседание и моля за възможност да попълня заключението си в разумен срок.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Заявявам, че днес не правя искане за допълнителна задача към експертизата, а единствено искам да се допълни заключението на вече зададен въпрос, по който не е отговорено пълно.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Моля за възможност да направя съответните изчисления за да посоча точните стойности.

 

Във връзка направеното изявление в днешното съдебно заседание от представителя на ответника съдът счита, че следва да се предостави възможност на вещото лице да представи в цялост заключението си, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ приема в днешното съдебно заседание заключението на вещото лице Б.;

ДАВА възможност на вещото лице да представи в цялост заключението си;

ПРИЛАГА по делото представената в днешното съдебно заседание таблица от юрисконсулт Л.-Т..

 

За събиране на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 01.07.2015 година от 14.00 часа, за която дата и час ответника и вещото лице уведомени от днес, а жалбоподателят уведомен по чл.137, ал.7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:46часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: