ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 18.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на осемнадесети февруари през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Йовка Банкова, сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1951 по описа за 2014 година.                 

   

На именното повикване в 13.33 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.П.С., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ЗАНИТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Агро ММ”ООД, редовно призована, не изпраща представител.

 

Съдът ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА молба вх.№1581/16.02.2015година от процесуалния представител на ответника – юрисконсулт Д.а, в която заявява, че не възразява да бъде даден ход на делото в нейно отсъствие. Моли да бъде приета административната преписка в цялост, както е  представена по делото, както и  приложените към молбата Заповеди №№РД-09-840/02.12-13година, РД 09-114/27.02.2014година на министъра на земеделието и храните, писмо с изх.№03-1672/05.03.2014 година на министъра на земеделието и храните, протокол от заседанието на УС на ДФЗ №70/27.11.2014година за избор на настоящия изпълнителен директор на фонда. Към молбата е приложено пълномощно.

Моли да бъде допусната съдебно-техническа експертиза с формулирани в молбата въпроси.

 

ПОСТЪПИЛА  е молба вх.№1685/18.02.2015година от процесуалния представител на жалбоподателя – адвокат Д.А., която не възразява да се даде ход на делото в нейно отсъствие, поддържа жалбата. Прави искане ответника да представи информация към  коя дата са правени снимките/ортофотоизображенията, по които са извършени административните проверки по общо заявление за подпомагане с УИН№20/210613/89792 за кампания 2013година. Прави се и искане Областна дирекция „Земеделие” Бургас да представи информация извършвани ли са теренни проверки във връзка с обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2013година в землищата на с.Горно Ябълково, с.Момина църква, с.Ябълково и с.Граничар, обл.Бургас, както и копия от протоколите за извършени проверки, ведно с направения снимков материал.

Към молбата е приложено писмо изх.№94-2449/14.05.2014година на Министъра на земеделието и храните, което да бъде прието като доказателство по делото.

 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, но не са налице предпоставки за конституиране на заинтересованата страна „Агро ММ” ООД в настоящото производство. Последното дружество не е засегнато от оспорваното уведомително писмо, т.к. за него не се създават права или задължения, нито непосредствено се засягат негови права, свободи или законни интереси, поради което в тази част производството следва да се прекрати.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ №2082/13.11.2014година, с което е конституирана  заинтересованата страна „Агро ММ” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.***  в производството по адм. дело № 1951/2014г. по описа на Адм. съд Бургас и прекратява производството по отношение на „Агро ММ” ООД.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в седмодневен срок от съобщението до страните.

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по К.П.С. против

уведомително писмо изх.№ 02-020-6500/7242/14.08.2014година за извършена оторизация и изплатено подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2013 година на Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”, с което е отказано подпомагане по заявление УИН:02/210613/89792.

        

Съгласно указания на съда с писмо вх.№ 8472 от 12.11.2014г. от ответника е постъпила административната преписка по обжалвания административен акт л.32.

 

На основание чл. 170, ал.1 от АПК съдът указва на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

УКАЗВА на страните, че всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка документи, като писмени доказателства;

 

ЗАДЪЛЖАВА Министерство на земеделието и храните да предостави данни за датата на която са изготвени ортофотоизображенията, по извършените административни проверки по общо заявление за подпомагане с УИН № 20/210613/89792 за кампания 2013година.

 

ЗАДЪЛЖАВА Областна дирекция „Земеделие” Бургас да представи информация извършвани ли са теренни проверки във връзка с обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2013година в землищата на с.Горно Ябълково, с.Момина църква, с.Ябълково и с.Граничар, област Бургас, както и копия от протоколите за извършени проверки, ведно с направения снимков материал.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства, както и се съобрази с представените с молбата от 16.02.2015година от ответника документи, да отговори на поставените в молба вх.№ 1581/16.02.2015година въпроси.

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за допуснатата експертиза в размер на 300 лв., вносими в 7-дневен срок от уведомяването от ответника по сметка на Административен съд Бургас.

 

УКАЗВА на ответника, че в дадения срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

 

ОПРЕДЕЛЯ за конкретно вещо лице по делото И.П.Б., адрес гр. ***, тел. 056/***, ***, специалност – геодезия и картография, квалификация – техник по геодезия и картография;

 

Вещото лице да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

За събиране на доказателства и изготвяне на заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 29.04.2015г от 13.15 часа, за която дата и час страните – уведомени по чл.137, ал.7 от АПК.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.39 часа.

 

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: