ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На седемнадесети октомври                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1950 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 10:47 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Община Несебър, редовно призован, се явява юрисконсулт П., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, редовно призован, се явява юрисконсулт Л., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Оспорвам жалбата. Моля да бъде приета административната преписка в цялост. Няма да сочим доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и предвид липсата на други доказателствени искания следва да приключи съдебното дирене  и даде ход на устните състезания, затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Моля уважаемият съд да уважи жалбата ни. Считам, че с процесното решение № 01-0800/3787 от 28.02.2018 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. незаконосъобразно е наложена финансова корекция в размер на 5 %, съставляващи 45 421,46 лева с ДДС и моля същото да бъде отменено, тъй като от страна на комисията при провеждане на обществената поръчка не е допусната нередовност, водеща до неоснователно отстраняване на участници в процедурата чрез неправомерно прилагане на критериите за подбор.

Моля съдът да ни определи срок, в който да изложим съображенията си в писмени бележки.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Уважаема госпожо Председател, моля да постановите съдебен акт, по силата на който отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана.

Ще Ви помоля за предоставяне на срок за представяне на писмени бележки, в които ще изложа подробни съображения.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните възможност в 10-дневен срок от днес да изложат в писмени вид допълнителни аргументи в защита на застъпената от тях позиция по спора и ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:51 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: