ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 29.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и девети май                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1950 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Ибердрола инмобилиария риъл естейт инвестмънс“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

За ответника началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Царево, редовно призован, се явява представител по пълномощие адвокат Н., надлежно упълномощен.

Явява се вещото лице инж. Д.С..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ Н.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 21.05.2018г. - в рамките на срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

Инж. Д.С.С., *** г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл. 291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитан каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Представила съм експертно заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ Н.: Нямам въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС на СЪДА: Процесният имот бивша нива ли е?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Имотът е бил гора и същият е със сменено предназначение. Околните имоти, доста от тях са УПИ, като в някои от тях има извършено строителство. Самата фирма-жалбоподател притежава много имоти там, които са един до друг. Процесният е един от тях и не е извършено строителство в тези имоти. Те са много близо до пясъчната ивица.

ВЪПРОС на СЪДА: Имотът в строителните граници на някое населено място ли е?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Не, имотите не са част от строителните граници. Те са бивши земеделски земи с променен статут. Точно там, около имота няма съдове за сметосъбиране, но около пътя има поставени такива. Пътят е в тази местност.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението равен на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

 

АДВОКАТ Н.: Представям извадка от GPS системите на автомобилите, с които се извършва сметосъбиране и сметоизвозване. Извадките не са за целия период, а касаят всеки един от месеците, особено летните месеци, съответства по номерата си, за автомобилите, за които има издадени .

Нямам други доказателствени искания.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените копия на извадки от GPS системи на автомобили с рег. № А3815ВА и рег. № А9750ВК.

 

С оглед становището на страната за липса на други искания по доказателствата и предвид липсата на изявление на жалбоподателя в такава насока, на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ Н.: Моля да поставите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана.

Моля да присъдите направените от нас съдебно-деловодни разноски по списък, който представям.

Моля да ми предоставите срок за представяне на писмена защита.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на ответника в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.36 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: