ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 21.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и първи ноември                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1950 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:24 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Ибердрола инмобилиария риъл естейт инвестмънс“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

За ответника началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Царево, редовно призован, се явява адвокат Н., надлежно упълномощен.

 

АДВОКАТ Н.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против АУЗД №АУ5213014640/27.04.2017г., издадено от орган по приходите в отдел „Местни данъци и такси“, потвърден с решение №34/14.06.2017 на началник отдел „Местни данъци и такси“ при община Царево, с който са определени задължения за такса битови отпадъци за периода 01.01.2017г. – 30.04.2017г. в размер на 10 080,69лв.,

СЪДЪТ ДОКЛАДВА, че на 13.09.2017г. по делото е постъпила молба от адвокат М.С., като пълномощник на жалбоподателя, с която е направено искане по доказателствата - да бъде допусната съдебно-счетоводната експертиза с формулирани два въпроса.

 

АДВОКАТ Н.: От името на представлявания началник на отдел „МДТ“, оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да приемете представените с преписката на атакувания административен акт писмени доказателства.

По направените искания от странна на процесуалния представител на жалбоподателя за допускане на съдебно-счетоводната експертиза, моля да оставите същата без уважение, тъй като отговорът на първия въпрос се съдържа в АУЗД и за него не са необходими специални знания, а по отношение на втория въпрос считам, че в делото се съдържат доказателства за районирането, а именно заповед на кмета на община Царево, в която са определени районите за извършване на дейности по честота на сметосъбирането и сметоизвозването и по този въпрос съдът ще се произнесе с окончателния съдебен акт.

Предвид указаната ни доказателствена тежест, да докажем фактическите и правни основания за издаване на оспорения административен акт, представям доказателства по опис: доказателства за компетентността на органа начални „МДТ“, докладната на кмета на Община Царево и извлечение от протокол на Общински съвет Царево за одобряване на план сметка за дейност „Чистота“ за 2017 г., схема за поставяне на твърди битови отпадъци, за които е съставен атакувания АУЗД, пътни листи и доказателства за наличието на депо на територията на община Царево, но тъй като има сдружение между гр.Приморско, гр.Царево и гр. Созопол, с което се обединяват за ползването на това депо, представям доказателства за отчисление по чл. 60 и чл.64 от ЗУО за периода от 01.01.2017г. до 31.08.2017г., както и протокол за учреденото сдружение.

На този етап нямам други доказателствени искания.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис на л.2 от делото, както и представите в днешното съдебно заседание доказателства, според опис, който ги придружава, с които се установява компетентност на решаващия орган, местата, на които са поставени контейнери за твърди битови отпадъци, доказателства за наличието на депо, както и доказателства за изпълнението на услугата сметосъбиране и сметоизвозване.

 

Съдът счита, че не следва да допуска извършването на съдебно-счетоводната експертиза с конкретно формулираните въпроси по следните съображения:

Отговорът на първия въпрос действително се съдържа в самия АУЗД, който се обжалва, където е посочена отчетната стойност, данъчната оценка, облагаемата основа, частта от дължимата такса по трите компонента, както и общо дължимата такса.

Вторият въпрос не е от компетентността на вещо лице счетоводител. Той следва да бъде по-конкретно формулиран и да бъде дадена възможност на страната да уточни и прецизира въпроса си, като според съда въпросът касае възражението на страната, че имотът нейна собственост, не се обслужва от общината по отношение на сметосъбиране и сметоизвозване. Ако страната счита, че следва да се установи дали имотът попада в териториите определени със заповед по чл. 63, ал.2 от ЗМДТ, както и ако въпросът касае друго твърдение на страната, в тридневен срок от съобщаването с нарочна молба тя следва да уточни и конкретизира този въпрос, за да може да се прецени доколко е относим и допустим по спора.

Освен това съдът счита, че ако въпросът се отнася към посоченото по-горе възражение, за изясняването му се изискват знания на вещо лице геодезист или строителен инженер, но не и на вещо лице счетоводител.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на жалбоподателят за допускане на съдебно-счетоводната експертиза с двата формулирани от него въпроса в молба на л.78 от делото.

ДАВА възможност на същата страна, в 3-дневен срок от съобщаването, да преформулира въпрос №2 в зависимост от твърдението си в жалбата, което иска да докаже.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 20.02.2018г. от 11.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

Да се изпрати съобщение на жалбоподателя.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.38 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: