ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 20.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесети февруари                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1950 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Ибердрола инмобилиария риъл естейт инвестмънс“ ЕООД, редовно призован, няма представител.

За ответника началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Царево, редовно призован, се явява представител по пълномощие адвокат Н., надлежно упълномощен.

Не се явява вещото лице инж. Д.С..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ Н.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че жалбоподателят, във връзка с указания дадени от съда в предходно съдебно заседание, с молба е преформулирал въпроси към експертизата, която е поискал да бъде назначена.

С определение № 223/26.01.2018г. съдът е допуснал извършването на съдебно-техническа експертиза. На 15.02.2018г. по делото е постъпил платения депозит от жалбоподателя.

 

АДВОКАТ Н.: Представям удостоверение, в уверение на това, че имотът граничи с общински път, искането на жалбоподателя по издаване на атакувания акт и докладните записки на кмета на общината за формиране и определяне основата и размера за ТБО.

От 2011г. е последното изменение на Наредбата.

В административната преписка е налична Наредбата, актуална към момента на издаване на АУЗД и тъй като не е променяна за 2017г., е представена последната промяна, която е към 2011 г.

На този етап нямам доказателствени искания.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от адвокат Н. писмени доказателства, а именно: удостоверение от Община Царево с изх.№ 09-01-293/08.02.2018г.; искане за издаване на АУЗД вх.№ 53-01-433/03.04.2017г. от „Ибердрола инмобилиария риъл естейт инвестмънс“ ЕООД, съобщение за задължения за 2017г., удостоверение от 06.02.2017г. по ф.д.№ 4193/2007г.на Софийски градски съд, пълномощно от „Ибердрола инмобилиария риъл естейт инвестмънс“ ЕООД на Адвокатско дружество  „Камбуров и съдружници“; докладна записка от 13.10.2004г. на кмет на община Царево, препис-извлечение от протокол № 12 от 28.10.2004г. на Общински съвет Царево, докладна записка рег.№ 07-00-16/19.01.2011г.; препис-извлечение от протокол от 27.01.2011г. на Общински съвет Царево, план-сметка за приходи и разходите за дейност „Чистота“ за 2011г.; докладна записка рег.№ 07-00-1/12.01.2012г. от кмет на община Царево; план-сметка за приходи и разходите за дейност „Чистота“ за 2012г.; препис-извлечение от Протокол №5/26.01.2012г.; предложение от кмет на община Царево рег.№07-00-192/28.11.2012г.; препис-извлечение от протокол № 16/21.12.2012г. на общински съвет Царево; докладна записка от кмета на община Царево рег.№ 07-00-7/23.01.2013г.; план-сметка за приходи и разходите за дейност „Чистота“ за 2013г.; препис-извлечение от Протокол № 18/26.02.2013г. на общински съвет Царево; докладна записка от кмет на община Царево рег.инд. 745/24.01.2014г.; план-сметка за приходи и разходите за дейност „Чистота“ за 2014г. и препис-извлечение от протокол № 28/13.02.2014г. на общински съвет Царево.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.05.2018г. от 11.30ч. за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.34 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: