ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 28.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и осми март                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 194 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10.55 часа се явиха:

 

Жалбоподателят М.Н.Н. не се явява, редовно уведомен. За него се явява адвокат А., надлежно упълномощен.

За ответника началник сектор „Пътна полиция“ към ОД МВР Бургас не се явява представител, редовно уведомен.

 

Адвокат А.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на М.Н.Н. против заповед № 70035/30.03.2010г. за налагане на принудителна административна мярка, издадена от началника на сектор „Пътна полиция“ към ОД МВР Бургас, с която на осн. чл.171, т.4 от ЗДвП е иззето свидетелство за управление на МПС.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на ответника, че следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, и на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

СЪДЪТ докладва постъпило по делото писмо с писмо рег.№ 769р-1465/09.02.2018г. с приложени към него писмени доказателства, в изпълнение на дадените указания.

 

Адвокат А.: Поддържам жабата. Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписката и допълнително представените от ответната страна писмени доказателства за относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка, както и представените с молба рег.№ 769р-1465/09.02.2018г. писмени доказателства.

 

Адвокат А.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед изявлението на пълномощника на жалбоподателя и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат А.: От събраните писмени доказателства не се установи по безспорен и категоричен начин, че на моя доверител са отнети всички контролни точки с влезли в сила наказателни постановления. Напротив, установи се, че НП № 5749/2006г. е връчено по чл. 58, ал.2 от ЗАНН, с което са отнети 8 контролни точки, НП №14293/2008г. не е подписано лично от него, с което са отнети 4 контролни точки, НП № 2689/2009г. също не е връчено лично на лицето и там са отнети 8 контролни точки, НП № 12199/2009г. връчено, но не лично на лицето, подписът не е негов и са отнети 12 контролни точки. Имайки предвид горното, считам, че тези наказателни постановления не са влезли в сила, тъй като не са получени лично от моя доверител и това са 33 контролни точки с наказателни постановления, незаконосъобразно получени. Моля съда да постанови решение, с което да отмени изцяло издадена заповед за налагане на принудителна административна мярка по чл. 171 от ЗДвП като незаконосъобразна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: