Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер           593                 от 28.03.2017г.,                  град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на шестнадесети март две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря Г.Д. и прокурор Галя Маринова като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 194 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на С.М.Б. ***, против решение №179 от 04.11.2016г. на Районен съд – Средец, постановено по НАХД №263 по описа на съда за 2016г., в частта, с което е потвърдено наказателно постановление № 16-0269-000190 от 10.06.2016г., издадено от началник група към ОДМВР Бургас, РУ Средец.

Касаторът оспорва решението на първоинстанционния съд в обжалваната част като постановено в нарушение на закона и при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Иска се от съда да отмени първоинстанционния съдебен акт в тази част и да отмени наказателното постановление. В съдебно заседание жалбоподателят не се явява и не изпраща представител.

Ответникът по касация, редовно уведомен, не изпраща представител. Не представя отговор на касационната жалба.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура намира касационната жалба за неоснователна и пледира решението на районния съд да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е неоснователна.

От доказателствата по делото се установява, че на 29.05.2016 година, в гр. Средец, на кръстовището на ул. „Васил Коларов, до СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, около 16.00 часа, С.Б. управлявал лек автомобил “БМВ 525ТДС, с рег.№***. Същият бил спрян за проверка от служители на РУ Средец. Предложено му било да бъде изпробван с техническо средство за употреба на наркотични вещества, като му било разяснено, че това се прави в гр.Бургас, тъй като в гр.Средец не разполагат с такова техническо средство. Б. отказал да бъде изпробван за употреба на наркотични вещества, като отказал да даде и кръвна проба за анализ.

За да постанови оспореното решение, с което е потвърдил обжалваното наказателно постановление в тази част, районният съд е приел, че фактическата обстановка е безспорно установена, а при издаване на акта и наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Съдът е посочил, че АУАН е съставен съобразно разпоредбите на ЗДвП и ЗАНН. Установеното нарушение е правилно квалифицирано, а отговорността на С.Б. е ангажирана под точната санкционна норма. Изложени са мотиви, съгласно които съдът не споделя възраженията, че фактите в наказателното постановление са изложени по начин, който не позволява на жалбоподателя да разбере фактическата страна на допуснатото нарушение. Посочено е, че деянието е описано ясно, а Б. като правоспособен водач на МПС е запознат със законовите изисквания, регламентиращи правата и задълженията на водачи на МПС.

Решението е правилно.

Районният съд е изяснил всички релевантни за спора факти, при редовно събрани и обсъдени доказателства. От показанията на полицейските служители в съдебно заседание се установява, че водачът отказал да бъде изпробван с техническо средство за употреба на наркотични вещества. Фактическата обстановка е правилно установена от районния съд в съответствие с приобщените писмени и събраните гласни доказателства и настоящата инстанция я възприема изцяло. След преценка на доказателствата правилно районният съд е формирал извод за потвърждаване на наказателното постановление. С отказа си да бъде изпробван за употреба на наркотични вещества Б. е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.174, ал.3 от ЗДвП, за което законосъобразно е ангажирана административнонаказателната му отговорност на соченото правно основание, като са наложени предвидените в закона административни наказания във фиксиран размер.

С оглед изложеното, настоящият касационен състав приема, че оспореното решение в обжалваната част е постановено при правилно приложение на закона и следва да бъде оставено в сила. Не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, във връзка  с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV състав

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 263 от 7.12.2016г., постановено по НАХД №282/2016г. по описа на Районен съд – Средец в обжалваната част.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                            ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                             2.