Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 732

 

гр. Бургас, 18. 04. 2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, ХV-ти състав, в съдебно заседание на седми април през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар С.Х. и с участието на прокурора Георги Дуков, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХ дело № 194/2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на „БОВА” ЕООД, ЕИК 102124325, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Професор Якимов“ № 3, против решение № 1822/21. 12. 2015 г., постановено по НАХ дело № 4466/2015г. по описа на Районен съд Бургас.

Касаторът счита решението за неправилно. Подробно излага съображения за нарушение на материалния закон и на процесуалните правила. При условията на евентуалност моли съда да приеме нарушенията като маловажен случай, без да налага наказание на жалбоподателя. Посочените в жалбата оплаквания, съдът квалифицира по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК - нарушение на закона и допуснато съществено нарушение на процесуални правила. Иска обжалваното решение да бъде отменено, както и да бъде отменено наказателното постановление. В открито съдебно заседание касатора не се явява, не се представлява и не ангажира нови писмени доказателства.

Ответникът – началник на Митница Бургас , редовно призован не се явява, не се представлява и не изразява становище по оспорването. Не сочи нови доказателства.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на първоинстанционното съдебно решение.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение състав на Районен съд Поморие е потвърдил наказателно постановление (НП) № 421 от 02.09.2015 г. на Началник на Митница - Бургас, с което за 18 нарушения на чл.76в, ал.4, т.1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) на „БОВА” ЕООД, ЕИК 102124325 са наложени 18 административни наказания „имуществена санкция”, всяко в размер на 500 (петстотин) лева на основание чл.126а, ал.1 от ЗАДС.

За да постанови решението си районният съд е приел, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, а от събраните по делото писмени и гласни доказателства, разгледани по отделно и в тяхната съвкупност, безспорно се доказва осъществените административни нарушения. В мотивите на съдебния акт е обсъден размера на наложените административни наказания, както и липсата на основание за прилагане на нормата на чл. 28 от ЗАНН.

Съгласно чл. 63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл. 218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Касационната инстанция извърши проверка относно приложението на закона, въз основа на фактическите констатации, приети от първоинстанционния съд при спазване на правилата за събиране, проверка и оценка на доказателствата.

Решението на районния съд е правилно.

В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни. Основанията за касиране на първоинстанционното решение по същество преповтарят възраженията на жалбоподателя пред решаващия съд. На всяко от тези възражения съдът е отговорил обстойно, мотивирано и изчерпателно, които се споделят и от настоящия касационен състав.

Разпоредбата на чл.76в, ал.4, т.1 от ЗАДС задължава лицата, които получават на територията на страната акцизни стоки, освободени за потребление в друга държава – членка да уведомят писмено митническото учреждение по седалището си, че възнамеряват да получат акцизни стоки. Уведомлението трябва да се извърши преди изпращането на акцизните стоки от другата държава- членка на Европейския съюз. В настоящия случай не се спори между страните, че касаторът притежава качеството на лице по чл.3, ал.1, т.6 от ЗАДС и въвежда на територията на страната смазочни масла с кодове по КН 27101981; 27101983; 27101987 и 27101999. Безспорно е установен и фактът, че дружеството не е подало пред Митница Бургас, в чиято териториална компетентност попада седалището му, уведомление за изпратените от Унгария акцизни стоки. При тези фактически данни, не може да има съмнение, че с бездействието си касаторът е нарушил разпоредбата на чл.76в, ал.4, т.1 от ЗАДС, поради което правилно е санкциониран с административното наказание, предвидено в нормата на чл.126а, ал.1 от ЗАДС. Текстовете на цитираните норми са изписани правилно и точно, както в мотивната, така и в разпоредителната част на наказателното постановление и не оставят никакво съмнение за правната квалификация на осемнадесетте деяния. В този смисъл е неоснователно възражението на касатора, че правилната правна квалификация е в нормата на чл. 126в от ЗАДС. Такава норма в закона не съществува. Районният съд е анализирал прецизно фактическите и правни основания, изложени във възражението на жалбоподателя и като е достигнал до аналогичен правен извод е постановил правилно решение, по отношение на което не са налице основанията за касиране.

Касационно оплакване, обективирано в жалбата, касае наличието на хипотезата на чл. 28 от ЗАНН, обосноваващ маловажност на констатираното административно нарушение.

Настоящият касационен състав не споделя развитите в касационната жалба доводи за маловажност на деянието и прилагане на нормата на чл. 28 от ЗАНН. Съда изцяло споделя доводите на първоинстанционния районен съд, обективирани в мотивите на оспорения съдебен акт, поради което не намира за нужно да ги преповтаря. Спазването на чл.76в, ал.4, т.1 от ЗАДС дава възможност на компетентното митническо учреждение да извърши проверка на стоката, предмет на уведомлението и да прецени подлежи ли на облагане с акциз. С нарушаването на цитираната норма се осуетява възможността на митническите органи да предприемат своевременни и адекватни действия по отношение на изпратените акцизни стоки. Следва също да се посочи, че в случая се касае за осемнадесет еднотипни административни нарушения, т.е. налице е системност на извършеното административно нарушение, което съставлява допълнителен аргумент в подкрепа на тезата за неприложимост на чл. 28 от ЗАНН.

По изложените съображения и при липса на наведените в жалбата касационни основания, обжалваното решение като обосновано и постановено при съблюдаване на съдопроизводствените правила и в съответствие с материалния закон, следва да се остави в сила.

Така мотивиран и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 1 от АПК, във вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV-ти състав

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1822/21. 12. 2015 година, постановено по административнонаказателно дело № 4466 по описа за 2015 година на Районен съд Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 2.