Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

               660                        06.04.2015 година                                    гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на дванадесети март две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 194 по описа за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от Районно управление на полицията- Несебър против решение № 357 от 16.12.2014 г. по НАХ дело № 728/2014 г. по описа на Районен съд- Несебър.

В жалбата са наведени доводи за явна несправедливост на наложеното наказание, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.3 от НПК.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора, редовно уведомен. Не са ангажирани нови доказателства.

Ответникът по касация не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не е заявил становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира следното:

С оспореното пред Несебърския районен съд наказателно постановление № 14-0304-002672 от 25.09.2014 г., издадено от началника на Районно управление на полицията- Несебър, са наложени на Д.В.Д. с  ЕГН ********** на основание чл. 174, ал.1 от ЗДвП административни наказания- глоба в размер на 800 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от осем месеца, за това, че на 11.09.2014 г. около 22.00 часа в с. Равда, общ. Несебър, пред хотел „Пеев” е управлявал лек автомобил марка „Фолксваген” с рег. № У 59 31 АК, с концентрация на алкохол в кръвта си 0.73 на хиляда, установена с техническо средство Дрегер 7510 № 0056.

С решение № 357 от 16.12.2014 г. по НАХ дело № 728/2014 г. НРС е намалил размера на наложените наказания, както следва: глобата от 800 лева на 500 лева и лишаването от право да управлява МПС от 8 месеца на 6 месеца. За да постанови този резултат, съдът е приел, че размерът на наказанията не е съобразен с изискванията на чл. 27 от ЗАНН, като не са отчетени тежестта на нарушението и установените по делото смекчаващи обстоятелства- оказано от нарушителя съдействие на контролните органи, липса на предходни нарушения, семейно положение на нарушителя и др.

Касаторът по същество не оспорва фактическите констатации, приети от първоинстанционния съд. Счита, че незаконосъобразно е намален размерът на наложеното наказание.

Жалбата е неоснователна.

Според нормата на чл. 348, ал. 5 от НПК, наказанието е явно несправедливо, когато очевидно не съответства на обществената опасност на деянието и дееца. В случая, такова несъответствие не е налице. Законосъобразно НРС е определил наказанието при превес на смекчаващите обстоятелства, отчитайки липсата на предходни нарушения и оказаното от нарушителя Д.Д. съдействие на органите на полицията, както и относително ниската концентрация на алкохол в кръвта на последния. Правилно съдът е отчел и обстоятелството, че изпълнението на трудовите функции от Д. е свързано с управление на МПС и с оглед на това лишаването от това право с определената от наказващия орган продължителност би било изключително тежка санкция за него, тъй като за продължително време би му отнело възможността да работи. Определеното от съда при превес на смекчаващите обстоятелства наказание е в предвидения от нормата на чл. 174, ал.1 от ЗДвП размер, напълно съответства на тежестта на извършеното нарушение и е достатъчно за постигане целите на наказанието.

При извършената служебна проверка касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. С оглед горните съображения, не е налице и соченото в жалбата касационно основание, поради което решението на НРС следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 357 от 16.12.2014 г. по НАХ дело № 728/2014 г. по описа на Районен съд- Несебър.

Решението е окончателно.    

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.