ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 02.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На втори ноември                                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1949 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:30  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ИБЕРДРОЛА ИНМОБИЛИАРИЯ РИЪЛ ЕСТЕЙТ ИНВЕСТМЪНТС“ ЕООД, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ при ОБЩИНА ЦАРЕВО, редовно и своевременно призован, се представлява от адв. Г.Н., редовно упълномощен, с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

 

По хода на делото:

АДВОКАТ Н.: Да се даде ход на делото, не са налице процесуални пречки.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на „ИБЕРДРОЛА ИНМОБИЛИАРИЯ  РИЪЛ ЕСТЕЙТ ИНВЕСТМЪНТС“  ЕООД против Акт за установяване на задължения по декларация (АУЗД) № АУ5213014638/27.04.2017 г., издаден от ст. инспектор в отдел „МДТ“  при Община Царево, потвърден с Решение №  решение №36/14.06.2017 г. на началник отдел „МДТ“ при Община Царево, с който на дружеството са установени задължения за такса битови отпадъци (ТБО) за периода 01.01.2017 г.-31.12.2017 г. в размер на 19 783,94 лева.

Иска се отмяна на оспорения административен акт като незаконосъобразен или алтернативно да бъде намален размера на задължението с таксите за сметосъбиране и сметоизвозване – 1.8 промила.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила молба вх. № 9635/13.09.2017г.  от процесуалния представител на жалбоподателя  адв. М.С., с която е направено искане за допускане и възлагане на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на два въпроса, посочени в молбата (лист 91 по делото):

1.     На каква база органът по приходите е изчислил такса битови отпадъци (ТБО), като посочи в какъв размер са определени всеки един от трите компонента на ТБО?

2.     На базата на какви документи процесния имот е бил определен и попада ли той в територията, в която се извършват дейности по сметосъбиране и сметоизвозване?

В същата молба изразяват мнение по преценка на съда задачата на допуснатата съдебно-счетоводна експертиза да бъде допълнена и с други въпроси, които са от значение за изясняване на спорния по делото предмет относно методиката на изчисление на ТБО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА и постъпила молба вх.№ 11317 от  26.10.2017 г. от процесуалния представител на жалбоподателя адв. М.С. за даване ход на делото в тяхно отсъствие. Преповтаря се искането за възлагане на съдебно-счетоводна експертиза с посочените по-горе въпроси. Отправя се искане, в случай на претенция за заплащане на възнаграждение (юрисконсултско или адвокатски хонорар), съдът да определи същото в минимален размер по Закона за правната помощ, респективно Наредбата за минималните размери за адвокатските възнаграждения.

 

АДВОКАТ Н.: Оспорвам жалбата като неоснователна. По направените искания за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза моля да оставите това искане без уважение за допускане на това доказателство, тъй като отговор на първия поставен въпрос се съдържа в обжалвания АУЗД, в който изрично са посочени размерите на всяка една от услугите, включени и ТБО по отделно по пера, поради което за установяване на това обстоятелство не са нужни специални знания. По  отношение на втория въпрос считам, че същият е правен и съдът следва да се произнесе по него с крайния съдебен акт, а освен това от представената по настоящото административно дело административна преписка по издаване на атакувания административен акт - Заповед № РД-01-662/18.10.2016 г. на кмета на община Царево е видно, че вътре са определени районите, в които се извършва сметосъбиране,  сметопочистване и сметоизвозване, като в пункт Лозенец е посочена и местността „Смайлов чаир” /къмпинг Корал/, в който попада и процесния имот – собственост на дружеството-жалбоподател. Моля да приемете цялата преписка, изпратена от административния орган.

Моля да приемете и следните доказателства по опис: Заповед № ТЗ-11-183/10.10.2012 г. за изменяне на трудово правоотношение на началника на отдел „Местни данъци и такси“ – Царево; докладна записка на кмета на Община Царево за одобряване план-сметката за приходите и разходите в дейност „Чистота“ за 2017 г.; извадка от Протокол № 13 на Общински съвет Царево от проведено заседание на 31.01.2017 г. и Решение № 204 за одобряване на план-сметка за приходите и разходите в дейност „Чистота“ за 2017 г.; извадка от схемата за разполагане на контейнери за твърди битови отпадъци на територията на м.“Караагач“, „Рибарницата“ и „Смайлов чаир“ в с. Лозенец, община Царево; заверени преписи от пътни листи за периода 01.01.2017 г.-31.08.2017 г.; Протокол № 1/09.02.2011 г. за създаване на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Созопол; Протокол № 2-26.05.2011 г. за проведено второ заседание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Созопол за прехвърляне активите на „Претоварна станция-Китен“ към Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Созопол; фактура № 7000024287/24.04.2017 г. и преводно нареждане за заплащане на дължимите по фактурата суми за депониране на отпадъци; фактура № 7000025800/06.07.2017 г. и преводно нареждане за заплащане на дължимите по фактурата суми за депониране на отпадъци; Справки за отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО за периода 01.01.2017 г.-31.08.2017 г. и платежни нареждания за извършени плащания по чл.60 от ЗУО.

На този етап нямам доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА изпратените със съпроводително писмо изх. № 7511/19.07.2017 год.  документи – от л. 3 до л. 66 като доказателства по делото.

ПРИЕМА представените днес от процесуалния представител на ответника по делото адв. Н. доказателства по опис от т.1 до т.6.

С оглед искането на процесуалния представител на жалбоподателя  за допускане и възлагане на съдебно-счетоводна експертиза, съдът счита, че същото е основателно по отношение на първия въпрос, посочен в молба 9635/13.09.2017г . и преповторен в молба вх. 11317/ 26.10.2017 година. По отношение на втория въпрос, с оглед неговия характер, отговор по него би могъл да изготви  специалист-геодезист, а не икономист, поради което,

СЪДЪТ,

                                     О П Р ЕД Е Л И:

ДОПУСКА и ВЪЗЛАГА по делото съдебно-счетоводна експертиза (ССЕ), която да отговори на въпрос №1, поставен в представена по делото молба от името на процесуалния представител на жалбоподателя с входящ №  9635/13.09.2017г .

НАЗНАЧАВА за вещо лице С.А., която да отговори на поставения въпрос след запознаване с материалите по делото, като определя депозит в размер на 200.00/двеста/ лева, който да бъде внесен от жалбоподателя в седемдневен срок от получаване на  съобщението.

Да се уведоми жалбоподателя, че в 7-дневен срок следва да уточни дали желае назначаване на ССЕ, която да отговори на въпрос № 2 от молба с вх.№ 9635/13.09.2017 г.

В случай, че направи такова искане, следва в посочения срок да внесе депозит в размер на 200.00 /двеста/ лева за ССЕ.

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото  и го НАСРОЧВА за 11.01.2018 година от 13:50 часа, за която дата и час страните  се считат за редовно уведомени.

 

Вещото лице да бъде уведомено за започване изпълнение по възложената задача след представяне на доказателство за внесения депозит, като му се укаже, че следва да  изготви заключението не по-късно от седем дни преди датата на следващото съдебно заседание.

 

         Протоколът изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13:50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: