ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 11.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На единадесети януари                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1949 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:50  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ИБЕРДРОЛА ИНМОБИЛИАРИЯ РИЪЛ ЕСТЕЙТ ИНВЕСТМЪНТС“ ЕООД, редовно и своевременно уведомен, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ при ОБЩИНА ЦАРЕВО редовно и своевременно призован, се представлява от адв. Г.Н., редовно упълномощен, с представено пълномощно на лист 98 от делото.

Явява се вещото лице С.А..

 

По хода на делото:

 

АДВОКАТ Н.: Да се даде ход на делото, не са налице процесуални пречки.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 12723/27.11.2017 г. молба от жалбоподателя по делото, с която е направено доказателствено искане. Желае по делото да се допусне съдебно-техническа експертиза, като е поставила и въпрос към експертизата.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК, с вх.№ 13895/28.12.2017 г.  заключение по съдебно-счетоводната експертиза на вещото лице С.А..

АДВОКАТ Н.: Представям договор за правна защита и съдействие.Да се изслуша вещото лице.

ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

С.В.А. – 54 години, българска гражданка, неосъждана, без особени отношения със страните по делото.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

         Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

АДВОКАТ Н.: Запознат съм със заключението. Имам един въпрос към вещото лице. Изчисленията от акта за установяване на задължения ТБО така както са дадени по пера, съобразени ли са изцяло с действащата нормативна уредба и гласуваните от Общинския съвет промили за всеки компонент по отделно и общо като сума за таксата за битови отпадъци?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Съобразени са с гласуваните от Общинския съвет промили за всеки компонент по отделно и общо като сума за таксата за битови отпадъци.

 

АДВОКАТ Н.: Нямам въпроси към вещото лице. Да бъде приета съдебно-счетоводната експертиза.

 

Съдът след като изслуша вещото лице и становището на процесуалния представител на ответната страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ПРИЕМА заключението на вещото лице А., изслушано в днешното съдебно заседание.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит (200 лева).

 

Във връзка с постъпилата с вх.№ 12723/27.11.2017 г. молба от жалбоподателя по делото, с която е направено доказателствено искане, съдът дава възможност на вещото лице А. да изрази становище дали може да отговори на поставения в нея въпрос.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Мога да отговоря на този въпрос.

 

С оглед отговора на вещото лице А., СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА  възможност на жалбоподателя  в случай, че желае да бъде даден отговор на въпрос №2 от поставените от него въпроси, в 7-дневен срок да внесе допълнителен депозит в размер на 200.00 (двеста) лева, след което да бъде дадена възможност на вещото лице А. да отговори на поставения въпрос с молба вх. № 12723/27.11.2017 година - „Дали процесният имот е бил определен и попада ли той в територия, в която се извършват дейности по сметосъбиране и сметоизвозване?“.

 

АДВОКАТ Н.: Представям и моля да приемете протоколи от решение на общински съвет царево относно определяне размера на местните данъци и такси за периода от 2003 г. до настоящия момент, тъй като не всички години са вземани и определяни нови размери, както и удостоверение че процесния имот граничи с общински път и е свързан с инфраструктурата на общината. Нямам други доказателствени искания на този етап.

 

Съдът намира, че представените по делото писмени документи  от процесуалния представител на ответника, са относими към предмета на делото, поради което следва да бъдат приети като доказателства, както и представения договор за правна защита и съдействие, поради което съдът

                           

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от процесуалния представител на ответната страна в днешното съдебно заседание писмени доказателства, както и представения договор за правна защита и съдействие.

 

СЪДЪТ намира, че делото не изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 01.03.2018 година от 14:00 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

 

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице  след заплащане  на депозита.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:59 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: