ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 01.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На първи март                                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1949 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:00  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ИБЕРДРОЛА ИНМОБИЛИАРИЯ РИЪЛ ЕСТЕЙТ ИНВЕСТМЪНТС“ ЕООД, редовно и своевременно уведомен, не изпраща процесуален представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ при ОБЩИНА ЦАРЕВО редовно и своевременно призован, се представлява от адв. Г.Н., редовно упълномощен, с представено пълномощно на лист 98 от делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.А..

 

По хода на делото:

АДВ. Н.: Да се даде ход на делото, не са налице процесуални пречки.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК, с вх.№ 2246/21.02.2018 г. допълнително заключение по съдебно-счетоводната експертиза на вещото лице С.А..

 

АДВ. Н.:Да се изслуша вещото лице.

 

Вещото лице С.В.А. е със снета самоличност от предходното съдебно заседание. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ. Н.: Запознат съм с допълнителното заключение. Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме допълнителната съдебно-счетоводната експертиза.

 

Съдът след като изслуша вещото лице и становището на процесуалния представител на ответната страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото изготвеното от вещото лице А. и изслушано в днешното съдебно заседание допълнително заключение на съдебно-счетоводната експертиза.

На вещото лице С.В.А. ДА СЕ ИЗПЛАТИ възнаграждение в размер на 200.00 /двеста/ лева от внесения по делото  депозит, съобразно представената справка-декларация.

/Изд.РКО на 01.03.2018 г., сума 200 лева, платежно нареждане на лист 246 по делото/.

 

АДВ. Н.: Тъй като настоящото производство е започнало по искане на жалбоподателите, представям Ви и моля да приемете тяхното искане. Те са поискали да им бъде издаден Акт за установяване на задължения по декларация за 2017 г. Моля да приемете това доказателство. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът намира, че представеното в днешното съдебно заседание писмено доказателство  е  относимо  към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  и ПРИЛАГА по делото представеното от процесуалния представител на ответната страна адв. Н. заверено копие на Искане с правно основание чл. 107, ал.3, изречение 2 от ДОПК, ведно с приложените към искането доказателства.

 

 Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

АДВ. Н.: От името на представлявания от мен началник на МТД – Община Царево, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Моля да присъдите направените от нас съдебно-деловодни разноски, а именно адвокатски хонорар в размер на 1120 лева съгласно договора за правна защита и съдействие, представен по договор, който е минимално определения по наредбата хонорар за възнаграждение. Моля за срок за писмени бележки.

Съдът предоставя 7-дневен срок за писмени бележки.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:11 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: