ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 24.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти октомври           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1948 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:25 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Ибердрола инмобилиария риъл естейт инвестмънтс“ ЕООД, редовно призован, представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Царево, редовно призован, се явява адвокат Н., с пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ Н.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

              

Производството е образувано по жалба на „Ибердрола инмобилиария риъл естейт инвестмънтс“ ЕООД против АУЗД №АУ5213014636 издаден на 27.04.2017г. от старши инспектор в отдел „МДТ“ при Община Царево и потвърден с решение №38/14.06.2017г. на началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Царево.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№11149/23.10.2017г. от процесуалния представител на жалбоподателя, с искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, с посочени въпроси.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на ответника, че негова доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, включително и да ангажира доказателства, че община Царево е извършила разходи във връзка с предоставянето на услуги включени в ТБО, че имотът собственост на жалбоподателя попада в територия по отношение на която се предоставят услуги по сметосъбиране,  сметоизвозване и почистване на обществените площи, както и за действително предоставяне на посочените услуги.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и  обстоятелствата, от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

 

АДВОКАТ Н.: От името на представлявания от мен началник на отдел„МДТ“ при Община Царево, оспорвам жалбата, като неоснователна. Моля да приемете представените с административната преписка доказателсва по издаване на атакувания АУЗД. По направеното от процесуалния представител на жалбоподателя искане за допускане на съдебно-икономическа експертиза , считам че експертизите са допустими в настоящото производство, с оглед изясняване на всички факти и обстоятелства. Не възразямам да бъде допуснат въпрос под т.1, но възразявам по въпрос по т.2 от представената молба, тъй като има представена заповед № РД-01-662/18.10.2016г за определяне на районите на територията на Община Царево, където да се извършва сметосъбиране и сметоизвозване, така че този въпрос е решен. Евентуално, ако счетете, че въпросът е допустим, то считам че отговор на този въпрос не би следвало да даде вещо лице икономист, а по скоро геодезист, с оглед индивидуализиране на имота, за който се дължат ТБО и дали попада той в границите на к-г Корал/м.Смайлов чаир/. По доказателствата, представям и моля да приемете доказателства под опис, които са във връзка с възраженията направени в жалбата. Няма да соча други доказателства към момента.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за допускане на съдебно-икономическа експертиза, тъй  като отговор на първия въпро към нея се съдържа в обжалвания административен акт, в който изрично са посочени размерите на всяка една от трите услуги включени в ТБО, поради което за установяване на същите не са необходими специални знания, а вторият въпрос е правен и на него съдът следва да отговори с крайния съдебен акт, с оглед ангажираните по делото доказателства.

 

Съдът счита, че на жалбоподателя следва да се предостави възможност да се запознае с дадените в днешното съдебно заседание указания, както и да ангажира доказателства във връзка с тях и да направи доказателствени искания, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на жалбоподателя, в 7-дневен срок от уведомяването, да изчерпи доказателствените си искания и да ангажира доказателства, като му УКАЗВА, че ако не бъде сторено в определения срок и това доведе до отлагане на делото, на основание чл. 92а от ГПК, ще му бъде наложена глоба в размерите по чл.91 от ГПК. УКАЗВА на жалбоподателя, че в случай че не бъдат направени доказателствени искания и не бъдат представени доказателства, в следващото съдебно заседание ще бъде приключено събирането на доказателствата и делото решено, с оглед наличните такива.

 

Да се изпрати копие от протокола на жалбоподателя за запознаване с указанията на съда.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 23.01.2018г. от 11.10ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: