ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 23.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети януари                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело 1948 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Ибердрола инмобилиария риъл естейт инвестмънтс“ ЕООД, редовно призован, представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Царево, редовно призован, се явява адвокат Н., с пълномощно по делото.

 

АДВОКАТ Н.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№127119/27.11.2017г. от процесуалния представител на жалбоподателя, в която се изразява становище по представените от ответника доказателства, прави се искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, като е формулиран въпрос.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№13457/13.12.2017г. от процесуалния представител на ответника, в което се изразява становище по представените от него доказателства. Прави се искане за допускане на двама свидетели до разпит, при условията на довеждане

 

ПОСТЪПИЛО е становище вх.№ 371/11.01.2018г. от процесуалния представител на жалбоподателя по доказателствата и с повторно искане за допускане на експертиза. Изразява се становище по искането на ответника за допускане на разпит на свидетели, като счита същите за недопустими и моли да бъде оставено без уважение.

 

АДВОКАТ Н.: Поддържам искането за разпит на свидетели. Възразявам да бъде допуснато извършването на съдебно-техническа експертиза. Още веднъж заявявам, че от представената заповед се вижда че, процесните имоти попадат в територия определена за сметосъбиране и сметоизвозване. По отношение на искането ни за разпит на свидетел, същото е абсолютно допустимо в хода на производството пред съда, тъй като се доказва съдържание на документ изходящ от страната. С исканите свидетели ще установяваме едни и същи обстоятелства, като единия ще бъде шофьор, а другия началник на Отдел „Чистота“, който отговаря за съответния район.

Представям и моля да приемете удостоверение от Община Царево, че ПИ 518 граничи с общински път четвъртокласен. Представям и всички протоколи на общински съвет и решения от 2003г. от както са приети размера на такса на битови отпадъци. Представям искането на дружеството-жалбоподател за издаване на акт по чл.107 преди падежа.

Други искания по доказателствата нямам към момента.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

 

ДОПУСКА до разпит един свидетел на ответника, при режим на довеждане, който да бъде разпитан в следващото съдебно заседание.

УКАЗВА на ответника, че ако свидетеля не бъде доведен, в следващото съдебно заседание, ще бъде отменено определението за неговото допускане.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за допускане на втори свидетел, доколкото с двамата свидетели ще се установяват едни и същи обстоятелства.

ОСТАВЯ без уважение искането жалбоподателя за допускане съдебно-техническа експертиза. По неоснователността на това искане, с аналогично поставен въпрос, съдът се е произнесъл в предходното съдебно заседание проведено на 24.10.2017г., като в момента въпроса е преформулиран. Въпреки това, следва да се има предвид, че така поставения въпрос - дали процесният имот е бил определен и попада ли той в територия, в която се извършват дейности по сметосъбиране и сметоизвозване, е правен и на него съдът следва да отговори с крайния съдебен акт, с оглед ангажираните по делото доказателства.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.03.2018г. от 11.10ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: