ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 22.05.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и втори май                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1948 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14.10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Дискови запаметяващи устройства“ (ДЗУ) АД, редовно уведомен, се представлява от адв.П. с представено пълномощно, находящо се на лист 10 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА ЦАРЕВО, редовно уведомен, представлява се от адв.Н. с представено пълномощно, находящо се на лист 136 от делото.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Е.М. не се явява.

        

Съдът ДОКЛАДВА постъпила днес молба от вещото лице, видно от която уведомява съда, че поради лични причини към настоящия момент не е изготвила възложената по делото експертиза, както и молбата съдържа искане да бъде освободена като вещо лице по делото.

ДОКЛАДВА също така и постъпили по делото писмени доказателства от жалбоподателя, същите подробно описани в съпровождащия ги опис.

Препис от доказателствата съдът ВРЪЧИ на адв.Н..

 

Становища по хода на делото:

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не констатира процесуални пречки за движението на процеса, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.П.: Моля да бъдат приети представените между двете съдебни заседания писмени доказателства, а именно клетвена декларация за приемане на подобекти бунгала и кухня-столова. Същите са заверени пред нотариус и потвърждават автентичността на представените от нас преписи.

Представям удостоверение от СГГК-Бургас, от което е видно, че имот с идентификатор *** не съществува по кадастралната карта, а именно в този имот е посочено, че се намират процесните бунгала.

Представям препис от решение, невлязло в сила, на Районен съд гр.Царево, с което сме признати за собственици на процесните бунгала. Признанието на правото на собственост инкорпорира и законността на постройките, чиято собственост се признава съгласно практиката на гражданските съдилища.

По отношение на молбата на вещото лице,  не възразявам същото да бъде отведено. Имаме предложение за назначаване на вещото лице  Ч., която е запозната с материала и също така вещото лице М.З..

 

Адв.Н.: Възразявам да бъде допусната като доказателство т.нар. клетвена декларация, тъй като тя възпроизвежда един вид гласни изявления на лице, извършени пред нотариус .  Съгласно чл.164, ал.1, т.3 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК е недопустимо с такива доказателства да се доказват обстоятелства, за които по закон се изисква писмен акт,  какъвто е неминуемо Акт 16, а сега удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Продължавам да поддържам доказателственото искане по делото да бъде представен оригинала на документа  на стр.46-48 - Акт образец 16 и Протокол от комисията, като в случай, че не бъде представен, да бъдат изключени от доказателствения материал по делото.

 

         Адв.П.: Продължаваме да търсим искания оригинал. Тези клетвени декларации представяме, за да потвърдят автентичността и съществуването на този документ. Не става дума за заместване на един вид документ с друг.

 

Адв.Н.: Не може да се докаже съществуването на официално удостоверителен документ с тези клетвени декларации.

         Нямам други доказателствени искания.

 

 

 

 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилите извънсъдебно и докладвани в днешно съдебно заседание представени от адв.П. писмени доказателства, съгласно приложен към тях опис, като по отношение на приложените два броя клетвени декларации от лицата Сивчо Сивов и Пенка Върбанова, съдът ПРЕЦЕНИ с оглед тяхното съдържание, че представляват свидетелски показания депозирани в писмен вид, поради което са процесуално недопустими за приемане в този им вид, поради което съдът ВЪРНА на адв.П. приложените два броя клетвени декларации.

 

         Като съобрази обстоятелството, че към настоящия момент съдебно-икономическата експертиза не е изготвена по делото, намира за необходимо да бъде дадена допълнителна възможност за нейното изготвяне. Като съобрази докладваната в днешно съдебно заседание молба на вещото лице Е.М. за нейното освобождаване и на основание чл.198 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСВОБОЖДАВА вещото лице Е.М. от изготвяне на възложената по делото експертиза.

НАЗНАЧАВА вещото лице Т.Д. да изготви съдебно-икономическата експертиза по делото.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА следващо съдебно заседание на 11.09.2017г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице Т.Д..

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: