ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 19.12.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На деветнадесети декември                      две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1948 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Дискови запаметяващи устройства“ (ДЗУ) АД, редовно уведомен, се представлява от адв.П. с представено пълномощно, находящо се на лист 10 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА ЦАРЕВО, редовно уведомен, представлява се от адв.Н., представя днес пълномощно.

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът констатира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ДОКЛАДВА постъпила днес молба от жалбоподателя, видно от която уведомява съда, че пред Районен съд гр.Царево е висящ съдебен процес по гражданско дело № 119/2014г., чийто предмет е предявен иск за установяване спрямо българската държава на правото на собственост на процесната почивна база, за която жалбоподателят претендира да е собственик. В подкрепа е представено съдебно удостоверение за наличието на образуваното гражданско дело, както и копие на подадената искова молба. На това основание жалбоподателят иска спиране на настоящото производство до приключване на гражданско-правния спор със съдебен акт.

         Съдът ВРЪЧИ препис от докладваната молба на адв.Н..

 

         Адв.П.: Поддържаме жалбата. Поддържам също така представената днес молба за спиране на административното производство, доколкото е налице граждански спор съгласно представените доказателства по делото за установяване правото ни на собственост върху законово построена почивна база. Ние целим в гражданския спор да докажем правото ни на собственост не на каква да е база, а на такава съгласно законовите изисквания. Считаме, че делото следва да бъде спряно до решаване на гражданския спор.

 

Адв.Н.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Тъй като  жалбата е доста пространна и подробна, с много доказателствени искания, представям и моля да приемете писмено становище относно жалбата и представените с нея доказателства. Изложил съм в това становище подробните си съображения.

По отношение искането за спиране на настоящото производство:

Считам молбата за неоснователна. На първо място, тъй като настоящият спор не е гражданско-правен, а е между орган - кмет на Община Царево и жалбоподател и отношението между тях е отношение на административен орган, действащ при условията на власт и подчинение, затова считам, че е неоснователна молбата за спиране на делото.

На второ място, както и в процесната заповед е записано, собствеността на станцията е ирелевантна по отношение извършителя на строителството. В заповедта е записано „извършител на строителството“ и не  касае собствеността на почивната база.

Моля да ми дадете подходящ срок, за да изложа подробно становище.

 

 

По докладваната днес молба на жалбоподателя за спиране на настоящия съдебен процес до приключване на този по гражданско дело № 119/2014г. по описа на Районен съд гр.Царево, която молба се поддържа и в днешно съдебно заседание от пълномощника на страната, съдът счете същата за неоснователна, тъй като не констатира да е налице твърдяната преюдициалност между двете съдебни производства, така щото решаването на спора по гражданско дело № 119/2014г. на Районен съд гр.Царево да повлиява разглеждането на настоящия спор, касаещ контролът за законосъобразност на заповедта за премахване на квалифициран от органа строеж като незаконен такъв, в което производство е без правно значение правният спор между страните относно собствеността на процесния строеж. В този смисъл и на това основание съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение искането на жалбоподателя „Дискови запаметяващи устройства“ (ДЗУ) АД  за спиране на производството по настоящото дело.

Адв.П.: Моля да бъдат приети представените с жалбата писмени доказателства, съгласно описа към нея.

Моля да се допусне извършване на съдебно-икономическа и съдебно-техническа експертизи със задачи поставени в жалбата. Моля също така да бъдат допуснати до разпит при режим на довеждане двама свидетели с оглед доказване идентичността на бунгалата с първоначално изградените такива и тези налични към днешна дата. Това са едни и същи бунгала от 1984г.

Моля да се приложи административно дело № 2349/2014г.  по описа на Административен съд гр.Бургас.

         Запазваме си правото за нови доказателствени искания съобразно хода на процеса и становището на ответната страна.

 

Адв.Н.: Моля да приемете представената административна преписка.

По отношение на представените доказателства съм изложил подробно становище, което представям в днешно съдебно заседание.       По пункт 6 в описа на доказателствата към жалбата, който по делото е поставен на лист 26, моля да задължите жалбоподателя да представи двата протокола в оригинал, които протоколи са налични на лист 48 и лист 49 от делото.

При  условие, че допуснете поисканите експертизи, моля да допуснете към съдебно-техническата експертиза три въпроса поставени от нас, за които представям нарочна молба с препис за жалбоподателя. 

 

         Адв.П.: Моля да ми се даде възможност да взема отношение по днес представеното становище. Нямам възражения по доказателствените искания.

По отношение на искането за представяне на протоколите в техния оригинален вид, моля да ми дадете допълнителна възможност в тази насока.

        

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед.

 

ПРИЛАГА към настоящото дело административно дело № 2349/2014г. на Административен съд гр.Бургас.

 

         Искането за назначаване на експертизи по делото съдът намери за основателно, доколкото посредством тях биха се установили правнозначими за решаването на  делото факти, като с оглед поставените въпроси съдът намира, че е възможно експертизите да бъдат обединени в една комплексна експертиза, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА комплексна съдебно-техническа и съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с приложените по делото доказателства, както и тези, съхранявани в администрацията на дружеството-жалбоподател, както и на тези, находящи се в администрацията на Община Царево, както и при необходимост, след като направи оглед на място на процесните бунгала, да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси, същите подробно описани на листи 27 и 28 от делото, както и да отговори на поставените от ответника въпроси, съдържащи се в депозираната днес молба от неговия пълномощник.

Експертизата да се изготви от вещото лице С.Б. при депозит в размер на 600лв, от които 450лв. дължими от жалбоподателя, а 150лв. следва да се внесат от Община Царево в 7-дневен срок, считано от днес.

 

         Доказателственото искане на жалбоподателя за събиране на гласни доказателствени средства посредством депозиране на свидетелски показания, съдът счете също за основателно, поради което на страната следва да бъде дадена възможност в тази насока, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит при режим на довеждане за следващото съдебно заседание на двама свидетели, водени от страна на жалбоподателя.

 

Доказателственото искане на адв. Н. за представяне по делото на оригиналните екземпляри на представени от жалбоподателя протоколи, находящи се на листи 48 и 49, съдът счете за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя най-късно до следващото съдебно заседание да представи по делото оригинални екземпляри на протоколите, находящи се на листи 48 и 49 от делото.

 

 

 

 

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 27.02.2017г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.56 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: