ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 12.03.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На дванадесети март                                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1948 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14.07 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Дискови запаметяващи устройства“ (ДЗУ) АД, редовно уведомен, се представлява от адв.П. с представено пълномощно, находящо се на лист 10 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА ЦАРЕВО, редовно уведомен, представлява се от адв.Н. с представено пълномощно, находящо се на лист 136 от делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.Ж.Д..      

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.П.: Запознали сме се със заключението на експертизата и не възразявам да се изслуша вещото лице.

 

         Адв.Н.: Запознат съм със заключението на вещото лице и не възразявам по изслушването му в днешно съдебно заседание.

        

Съдът КОНСТАТИРА, че допълнителното заключение по назначената съдебно-икономическа експертиза е входирано в канцеларията на съда на 02.03.2018г., в установения от закона срок, не са налице процесуални пречки по нейното изслушване, поради което     

ПРИСТЪПИ към разпит на вещото лице със снета по делото самоличност.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам допълнителното заключение, което съм представила.

         Изводът е, че според тогава действащата нормативна уредба е имало изискване зачисляването на завършените обекти на капиталното строителство да се извършва по предвидения ред в Правилника за капиталното строителство.

 

Адв.П.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Адв.Н.: Нямам въпроси.

         Оспорвам експертизата в заключителната част, като считам, че това е правен въпрос и не установява факти по настоящото дело.

        

          Съдът,  като взе предвид изслушаното днес заключение по съдебно-икономическата експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение на вещото лице Т.Д., за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 100 лева изцяло от внесения депозит.

 

         Адв.П.: Имаме следните доказателствени искания:

Моля да ни бъде издадено съдебно удостоверение, което да ни послужи пред СГКК гр.Бургас, по силата на което да се снабдим с препис от документите, които са дали основание за разделяне на имот с идентификатор *** на имоти с идентификатори *, **и ****.

Във връзка с днес приетата експертиза, искаме да бъде поставена допълнителна задача на вещото лице С.Б., а именно:

Ремонтираните бунгала приети ли са съгласно Правилника за капитално строителство, действащ към дата на изготвяне на тези документи - 1997г.

        

Адв.Н.: По направеното от жалбоподателя искане за издаване на съдебно удостоверение, което да послужи пред СГКК гр.Бургас, аз моля същото да бъде оставено без уважение, тъй като предмет на настоящото производство, още веднъж повтарям, е законността на 7 сгради, а не право на собственост или начин на разделяне на един бивш имот. Считам, че по категоричен начин с експертизата на вещото лице М.М. се установи, че процесните сгради попадат в имот, който е образуван от бивш имот с идентификатор ***.

Затова моля да оставите искането без уважение.

По отношение искането за допускането на допълнителна, в случая се явява съдебно-техническа експертиза, аз считам, че още в първата експертиза на вещото лице инж.Б. стана ясно, че не се съдържат документи за извършеното строителство.

А по отношение на така представените документи в предходно съдебно заседание, няма как от наличието на два едни и същи документа от датата на единия да се съди, че и датата на другия е същата и да се свързва с конкретните бунгала, поради което моля и това доказателствено искане да остане без уважение.

 

Адв.П.: Искането ни за съдебно удостоверение за пред Кадастъра е във връзка с нашето твърдение за незаконосъобразни действия на общината и опорочена процедура за премахване на незаконен строеж. Ние целим да докажем, че общината много добре е знаела и е инициатор на тази промяна, предвид разделянето на тези имоти. Ние твърдим, че има незаконосъобразни действия, с които целят да заблудят съда и вещото лице е било също заблудено, като са й дали този парцел оцветен в черно и което не съответства на истината. Това са според мен злоумишлени действия, които да оправдаят незаконосъобразните действия на Община Царево. Ние твърдим, че тя е била инициатор на тази промяна, която обаче по нейни съображения не е отразила, а впоследствие е заблудила и вещото лице.

Заповедта третира един несъществуващ парцел и това е един порок, който е непоправим и не може да бъде поправен от съда.

         Задачата ни към техническата експертиза е същата като задачата по т.3 от заключението на вещото лице инж.Б. – да определи дата на въвеждане в експлоатация, но за последващия ремонт на бунгалата. Искаме същото, т.е. аналогични са задачите от предходната експертиза, само че същите да се отнесат към последващия ремонт на бунгалата.

 

Адв.Н.: Видно от представеното доказателство -   удостоверение от 11.04.2017г., издадено от СГКК гр.Бургас, представено от жалбоподателя,  находящо се на лист 196 от делото, по повод заявление за услуги от КККР, от датата на заявлението е видно от кога е заявено разделяне на имотите и от кой имот са образувани. Считам, че това искане следва да бъде оставено без уважение, тъй като има достатъчно доказателства.

 

Адв.П.: Ние искаме самия документ – заявлението. Защото тук имаме съмнение, че заради другото дело, което загубихте и че не сте собственик на идеални части от имота, незаконно сте въвели искане за разделяне на парцела. Пояснявам за съда, че имаше дело, по което те бяха признати, че не са собственици на идеални части от имота.

В предходно съдебно заседание бяхме задължение да представим оригиналните екземпляри на протоколите, находящи се на листи 234 и 235 от делото. Представям за справка оригиналните екземпляри на протоколите.

        

         Съдът ПРЕДЯВИ оригиналните екземпляри на представените протоколи на адв.Н., след което направи справка с наличните такива по делото и ВЪРНА същите на адв.П..

 

Адв.Н.: Оспорвам протоколът, който не носи дата, като моля в настоящото съдебно заседание да изключите от доказателствения материал първоначалният протокол образец 16, който след многократно давана възможност на жалбоподателя не е представен.

 

 

По направените в днешно съдебно заседание от адв.П. допълнителни доказателствени искания свързани със снабдяване с удостоверение от Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Бургас, от което удостоверение да е видно разделянето на процесния имот по начина посочен от пълномощника, СЪДЪТ счете това доказателствено искане за неоснователно, като съобрази, че по делото са налични достатъчно доказателства, въз основа на които може да бъде изведен извода за извършеното разделяне на имота.

Доказателственото искане свързано с назначаване на допълнителна съдебно-техническа експертиза, която по същество преповтаря задачите по експертното заключение на вещото лице инж.С.Б., но понастоящем се иска тези задачи, това изследване да бъде отнесено към извършения в последствие ремонт на процесните бунгала, съдът счете също това доказателствено искане за неоснователно, като от една страна не констатира да е налице процесуална необходимост от изясняването на подобни факти, свързани с извършен ремонт на процесните бунгала, а от друга страна счете също това доказателствено искане и за неотносимо към предмета на делото, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение доказателствените искания на адв.П. свързани с издаване на съдебно удостоверение, както и назначаване на допълнителна съдебно-техническа експертиза по делото.

 

Адв.П.: Други доказателства няма да соча.

Адв.Н.: Нямам искания по доказателствата.

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

         Адв.П.: Моля да постановите решение, по силата на което да бъде отменена Заповед № РД-01-562 от 02.09.2016г. на кмета на Община Царево като незаконосъобразна, поради нарушение както на материалния закон, така и на административно-производствените правила.

Моля да ни бъде дадена възможност да представим писмени бележки, както и да ни бъдат присъдени направените по делото разноски и адвокатски хонорар, за които представям списък.

 

Адв.Н.: От името на представлявания от мен кмет на Община Царево моля да отхвърлите като неоснователна жалбата на жалбоподателя.

Моля да ни бъдат присъдени направените в настоящото производство съдебно-деловодни разноски и моля за подходящ срок за представяне на писмена защита.

 

 

Съдът дава на пълномощниците на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: