ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 11.12.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На единадесети декември                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1948 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14.10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Дискови запаметяващи устройства“ (ДЗУ) АД, редовно уведомен, се представлява от адв.П. с представено пълномощно, находящо се на лист 10 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА ЦАРЕВО, редовно уведомен, представлява се от адв.Н. с представено пълномощно, находящо се на лист 136 от делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.М.П.М..       

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

        

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по изслушването на експерта.

 

         Съдът КОНСТАТИРА, че заключението по назначената съдебно-техническа експертиза е входирано в канцеларията на съда на 10.10.2017г., в установения от закона срок, не са налице процесуални пречки по нейното изслушване, поради което  

ПРИСТЪПИ към разпит на вещото лице, чиято самоличност снема както следва:

 

 

         Инж.М.П.М. – 55 год., български гражданин, семеен, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представил.

 Заключението е придружено от скица-извадка, която онагледява процесните бунгала и новопроектираните имоти също.  Това са очертаните обособени от имот с идентификатор *** чрез вътрешна делба на собственика, затова не е издадена заповед от Агенцията и съм посочил точно къде попадат в момента процесните бунгала и поради това съм отбелязал в т.3, че скицата издадена на вещото лице по друга изготвена техническа експертиза не отразява разделянето на имота. Оцветеният изцяло в черно на скицата, която коментираме на лист 166 от делото, такъв имот вече няма. Той е исторически. Нямам идея защо изглежда в този вид имота – в черно изобразен.

 

Адв П.: Ако знаете евентуално кои са собствениците на тези обособени имоти?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм изследвал това, но единият от собствениците на трите сега обособени имоти е общината. Единият от собствениците се води общината, за другият не се сещам и не съм изследвал този въпрос. Но няма значение колко са съсобствениците, това е деление е в рамките на имота.

 

Адв.Н.: Макар и така зададени с нови идентификатори процесните  6 бунгала попадат ли в историческия имот ***?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, попадат. Вижда се от Приложение № 1. Историческият имот № 1 е в бял щрих и вече вътре в неговите рамки са новопроектираните имоти с контури в червено.

Адв.Н.: Нямам повече въпроси.

 

Адв.П.: А към датата на заповедта?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това е състоянието след делбата. Към датата на заповедта не е съществувал имот № 1.

Адв.П.: Нямам повече въпроси.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Искам да отбележите, че в т.ІІ от заключението съм написал погрешно Община Бургас, а следва да се чете Община Царево. Допуснал съм техническа грешка. Посетил съм Община Царево.

  

                                                           

 

          Съдът,  като взе предвид изслушаното днес заключение по съдебно-техническата експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение на вещото лице инж.М.М., за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 200 лева изцяло от внесения депозит.

 

         Съдът ДОКЛАДВА постъпила днес молба от жалбоподателя с искане за изготвяне на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза.

 

Адв.П.: У нас са възникнали допълнителни въпроси по тази експертиза и моля да ги поставите на вещото лице, тъй като считаме за важни. Поддържаме тази молба.

Във връзка с днес изслушаната съдебно-техническа експертиза, моля да бъде поставена допълнителна задача и на вещото лице М., а именно:

Издадената скица от Община Царево на вещото лице изготвило заключението от 27.02.2017г., находяща се на лист 166 от делото, вярна ли е към датата на издаване и редно ли е имотът в тази скица да е оцветен в черно. Ние считаме, че нарочно е поставен в черно, за да не се види разделението вътре в рамките на имота.

Повлияла ли е тази скица върху заключението на вещото лице от предходната съдебно-техническа експертиза; отразени ли са данните от нея в заключението като верни, къде и в кои точки.

 

Адв.Н.: По първия въпрос считам, че е безсмислено да бъде поставен такъв, тъй като с настоящата експертиза точно и конкретно се даде отговор на така поставения въпрос.

Защо е в черно е безпредметно поставянето на такъв въпрос, след като се доказа по категоричен начин, че в рамките на този имот са образувани нови имоти и това е факт.

Вторият въпрос: в края на краищата предмет на настоящото дело е законността на извършено строителство, а не съществуването или не на конкретни имоти, така че считам този въпрос неотносим към спора, защото вещото лице съобразява с вида територия, а не с конкретни имоти и техни площи.

По молбата: продължавам да твърдя, че по никакъв начин с косвени доказателства няма как и е недопустимо да се доказва факта на въвеждане на едни сгради в експлоатация така, както посредством експертиза жалбоподателят цели да направи.

 

 

По доказателствените искания на адв.П., заявени в днешно съдебно заседание като допълнителни въпроси към съдебно-геодезична експертиза, СЪДЪТ, като съобрази предметът и естеството на така поставените въпроси, счете това искане за неоснователно, тъй като  допълнително поставените въпроси бяха изяснени при разпита на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което не е налице процесуална необходимост да се изготви отново експертиза за вече дадените отговори при изслушването, поради  което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение доказателственото искане на адв.П. за ангажиране на допълнителна съдебно-геодезична експертиза по делото.

 

Молбата, касаеща назначаване на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза съдът счете за основателна, прецени че  са необходими специални знания за отговора на този въпрос, поради което и на основание чл. 201 от ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА допълнителна съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която да отговори на поставения от жалбоподателя въпрос, съдържащ се в докладваната днес молба.

Експертизата да се изготви от вещото лице Т.Д. при депозит в размер на 100 лева вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес.

 

 

Адв.П.: Представям и моля да бъдат приети като доказателство по делото Протокол образец 16 два броя, като доказателство за законността на бунгалата. Протоколите изглеждат еднакви, но касаят различни обекти. Представям тези допълнителни доказателства в подкрепа на нашето твърдение, че процесните обекти са били въведени в експлоатация по законоустановения ред.

 

Адв.Н.: Възразявам тези доказателства да бъдат приети. На първо място, тъй като предмет е само бунгала, а протоколът касаещ ремонт на кухня е неотносим.

         На следващо място - в Протокол образец 16 – ремонт бунгала, няма дата и година на съставяне.

Ако приемете същия, моля да задължите жалбоподателя да представи този протокол в оригинал. При представянето на оригинала ще имам допълнителни доказателствени искания.

Адв.П.: Ние твърдим, че в едно и също време са съставени тези протоколи. На единия протокол за бунгалата са пропуснали датата, на другия протокол за столовата има датата 30.11. Протоколите са по едно и също време съставени, от едни и същи лица и може да се предполага същата дата и по своята същност представляват Акт 16.

 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените в днешно съдебно заседание два броя протоколи от адв.П..

 

Като съобрази възражението на адв.Н., видно от което ответната страна претендира по делото да бъдат представени оригиналите на днес представените документи и на основание чл.183 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя най-късно в следващото съдебно заседание да представи оригинални екземпляри на представените в днешно съдебно заседание два броя протоколи.

 

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 12.03.2018г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: