ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 11.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На единадесети септември                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1948 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Дискови запаметяващи устройства“ (ДЗУ) АД, редовно уведомен, се представлява от адв.П. с представено пълномощно, находящо се на лист 10 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА ЦАРЕВО, редовно уведомен, представлява се от адв.Н. с представено пълномощно, находящо се на лист 136 от делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.Ж.Д..      

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по изслушването на експерта.

 

         Съдът КОНСТАТИРА, че заключението по назначената съдебно-икономическа експертиза е входирано в канцеларията на съда на 01.09.2017г., в установения от закона срок, не са налице процесуални пречки по нейното изслушване, поради което  

ПРИСТЪПИ към разпит на вещото лице, чиято самоличност снема както следва:

         Т.Ж.Д. – 64год., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представила.

 

         Адв.П.: За да бъде отнесен даден актив недвижимо имущество в сметка 203 по баланса на дадено дружество, следва ли да бъде този актив, съответно недвижимо имущество, приет, в смисъл да е въведен в експлоатация. Т.е. въвеждането му в експлоатация дали е основание за включването му в тази сметка?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По принцип ДА. Сградите се водят на отчет в сметка 203 Сгради. Завеждането на отчет става в момента, в който са годни за експлоатация и обитаване. Понеже периодът, в който конкретните бунгала са били включени в баланса е доста стар, не бих могла да кажа какъв точно е бил тогава регламентът и дали Акт 16 се е издавал, както е понастоящем или някакъв друг вид акт.

         Адв.П.: Въпросът ми е дали съответният документ е предпоставка?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Вероятно е имало такъв акт, но не съм имала такава задача и не съм изследвала това, не съм го търсила.

 

 СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Въпросът беше дали наличието на такъв акт дали е изискване, предпоставка, условие, едно недвижимо имущество да бъде заведено по баланса на тази сметка?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По принцип е изискване, но не  съм сигурна през периода 1981-82-83 година как е било.

 

Адв.П.: Нямам други въпроси.

         Адв.Н.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

          Съдът,  като взе предвид изслушаното днес заключение по съдебно-икономическата експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение на вещото лице Т.Д., за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 400лв. изцяло от внесения депозит.

 

         Адв.П.: Моля да бъде допусната допълнителна съдебно-техническа експертиза. Видно от наша молба от 27.05.2017г. имотът, в който със заповедта и констативния акт се претендира, че се намира нашата база, не съществува. В този смисъл ние представихме съответното удостоверение от СГКК и моля вещото лице по съдебно-техническата експертиза да отговори на следните задачи:

1. В кой имот според Заповед № РД-01-562/02.09.2016г., както и констативен протокол към  същата заповед е ситуирана базата, предмет на заповедта;

2.  Съществува ли такъв имот към датата на издаване на заповедта - 02.09.2016г.;

3. Съществувал ли е такъв имот към 02.02.2017г. -  датата на издаване на скица на вещото лице изготвило съдебно-техническата експертиза от Община Царево, приложена като № 4 в заключението от 27.02.2017. Ако такъв имот не е съществувал, отразен ли е той в скицата по т.2 по-горе, като номер ***.  Доколко е вярна тази скица и отразява ли вярно фактическата обстановка?

Това са нашите въпроси към допълнителната съдебно-техническа експертиза, която молим да бъде назначена.

Моля също така да бъде допусната до разпит при довеждане като свидетел Пенка Върбанова, съставител и подписала на актове обр.16 от 1984г. за подобекти „бунгала Романтика и санитарни възли“, която да свидетелства относно следните обстоятелства:

Кога, как, откога и с какъв документ са приети тези подобекти;

Участвала ли е в изготвянето на актове обр.16, налични по делото, които да й се покажат; подписала ли ги е и дали съответстват на актовете, които са били изготвени към датата на подписването;

Съставителят да припознае изготвените от него актове.

         Става дума за актове обр.16 налични на листи 193-195 от делото. Касае се за събития отдалечени във времето и съгласно константната практика на ВКС са допустими всички допустими в ГПК доказателства за доказването на тези събития.

         С оглед невъзможността да представим оригиналните екземпляри на тези актове, въпреки всички усилия положени от моя доверител, поради изминалия изключително голям период от време, не мога да ги представя. Но от друга страна са налице преписи от тях и моля този факт да бъде потвърден със свидетелски показания.

         Целеният правен ефект с тези доказателствени искания е да се установи въвеждането на тези имоти в експлоатация към определена дата с оглед тяхната законност, което оспорва противниковата страна.

        

Адв.Н.: На първо място, по доказателственото искане за допускане на допълнителна съдебно-техническа експертиза, като такава е допустима и не възразявам да бъде допусната.

По отношение на второто доказателствено искане за допускане на свидетелски показания:

На първо място, моля, предвид няколкократното указване, по мое възражение, да представи оригинала на протоколите и след като  предоставихте на жалбоподателя многократна възможност в няколко поредни съдебни заседания да представи тези протоколи, моля ксерокопията на същите да бъдат изключени от доказателствения материал. В тази връзка считам, че не следва да се допускат свидетелски показания за доказване на съществуване на съответен документ и отразените в него обстоятелства, а именно въвеждане в експлоатация на процесния обект, тъй като това е недопустимо в този му вид съгласно ГПК. За да бъде допуснато доказване със свидетелски показания, то следва да се докаже, че документът е изгубен или унищожен не по вина на страната, която го иска. Затова възразявам да бъде допуснат до разпит искания свидетел.

 

         СЪДЪТ към СТРАНИТЕ: По отношение на искането за допълнителна съдебно-техническа експертиза, спорно ли е по делото местонахождението на процесните  бунгала, за да е налице необходимост да се установява конкретния имот, в който се намират?

 Адв.П.: Съгласно заповедта те се намират на друго място. Има несъответствие между заповедта и действителната обстановка. Ние представихме доказателство, а самата община представи на вещото лице скица на големия имот, целият в черно. Според общината той съществува, а според кадастралното удостоверение такъв имот не съществува. В този смисъл заповедта се явява най-малкото неточна и страда от сериозен порок, който искаме да докажем.

         Адв.Н.: Предполагам, че е имало изменение на кадастралната карта, на което се дължи несъответствието понастоящем, предвид възможността да е бил разделен имота след съставяне на констативния акт и сега отразеното в кадастралната карта, година и два месеца по-късно да се различава, но не възразявам да бъде допусната съдебно-техническа експертиза и да се установи идентичност между имотите отразени в представените от жалбоподателя скици и отразеното в заповедта и към кой момент от имот с идентификатор *по КК на гр.Ахтопол са се образували актуалните понастоящем три имота.

        

 

         Като взе предвид направеното в днешно съдебно заседание от адв.П. допълнително доказателствено искане свързано с изясняване идентичността на поземления имот, в който са разположени процесните обекти, чието премахване е разпоредено, съдът намира за необходимо да уважи това доказателствено искане, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА извършване на допълнителна съдебно-техническа експертиза, като освен поставените от пълномощника на страната въпроси, вещото лице да отговори допълнително и на въпроса

Към коя дата е извършено и е влязло в сила разделението на имот с идентификатор *по КК на гр.Ахтопол и в частност да посочи евентуално към настоящия момент, респективно към момента на издаване на заповедта, в кой от тези три новообразувани (новообособени) поземлени имота попадат процесните бунгала, в случай, че е възможно такова идентифициране

Експертизата е необходимо да се извърши от вещо лице – геодезист, поради което за вещо лице по тази допълнителна експертиза съдът ОПРЕДЕЛЯ М.М., при депозит в размер на 200 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

 

         Искането за ангажиране на свидетелски показания на съставителя - лицето подписало наличните по делото протоколи, находящи се на листи 193-195 от делото, съдът счете за неоснователно и в частност за процесуално недопустимо, като в случая не констатира да е налице изключението по чл.165, ал.1 от ГПК, предвид обстоятелството, че не са налице данни посочените документи протоколи да са изгубени или унищожени не по вина на страната, още повече, че по делото са налични представени техни ксерокопия, което предполага, че оригиналните екземпляри са били налични у страната, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение доказателственото искане на жалбоподателя за събиране на гласни доказателствени средства, депозирани от лице участвало при изготвянето и съставянето на протоколи, находящи се на листи 193-195 от делото.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 11.12.2017г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

 

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.59 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: