ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 12.04.                                                                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На дванадесети април                             две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 1947 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 11,11 часа се явиха:

За жалбоподателя М.В.М. - редовно уведомен, се явява адв. М., с представено по делото пълномощно.

          За ответника - Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие” гр. Бургас - редовно уведомен, не се явява представител.

 

Съдът докладва постъпили доказателства от ответника с писмо вх. № 2849/22.03.2017 г. /от л. 80 до л. 90 от делото/.

Съдът докладва постъпили доказателства с вх. № 3455/06.04.2017 г.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

адв. М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на Мариян Веселинов М., с адрес *** против решение №6 от 14.09.2016 г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие” гр. Бургас, с което на основание чл. 41а от Правилника за прилагане на ЗОЗЗ /ППЗОЗЗ/ е отложила предложението на жалбоподателя за промяна на предназначението на 5500 кв.м. земеделска земя от VII и X категория, неполивна, за изграждане на обект „Складова база“ в землището на гр. Несебър,представляваща поземлен имот /ПИ/ 51500.69.49 по КК на гр. Несебър, до влизане в сила на ОУП на община Несебър.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК.

 

адв. М.: Поддържам жалбата. Ние не спорим и ни е известно, че няма одобрен ОУП на община Несебър и че имотът се намира в зона „В“. Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка доказателства и тези, постъпили от административния орган  с писмо вх. № 2849/22.03.2017 г. /от л. 80 до л. 90 от делото/ и с писмо, вх. № 3455/06.04.2017 г.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА  ход на делото по същество:

 

адв. М.: Уважаема г-жо председател, моля да отмените обжалвания административен акт. Същият е постановен при съществени процесуални нарушения. Процедурата е спряна на основание чл. 41а от ППЗОЗЗ, която норма предполага компетентност на административния орган за спиране на процедурата. Същевременно в акта е постановено отлагане, което е противоречиво и има съществено разминаване. На следващо място не са налице обстоятелства за доизесняване по чл. 41а ППЗОЗЗ. Това са неизвестни и неясни факти във връзка с процедурата, но от пояснението на акта става ясно, че процедурата се спира заради липса на ОУП съгласно чл. 17 ЗУЧК. Това не е нито неясно, нито неизвестно обстоятелство, тъй като е ясно и се установява от преписката, че ОУП няма. Накрая налице е  нарушение на материалния закон, на § 6 от ПЗР на ЗУТ във вр. с чл. 17 ЗУЧК, като в ЗУТ се предвижда за терен, за който има ТУП, то същият се прилага до приема на ОУП, който да го замени. Правилният извод в случая е, че ТУП замества ОУП за територията на община Несебър. Този извод следва да се тълкува систематически във вр. с чл. 17 ЗУЧК, което сочи за липса на посоченото в акта основание. Моля за присъждане на направените от нас разноски по делото, изразяващи се в заплатена държавна такса.

 

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,24 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: