ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 10.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На десети март                                           две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1947 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Д.Е.Д., редовно призован, явява се лично и с адв. Б., с представено от днес пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ по иска – Министерство на правосъдието, редовно призован, представлява се от мл. юрисконсулт Т.Ч., с представено по делото пълномощно.

         За Окръжна прокуратура гр. Бургас, се явява прокурор Стоянова.

СВИДЕТЕЛЯТ А.М.Б., редовно призован, явява се лично.

 

         По хода на делото:

         АДВ. Б.: Да се даде ход на делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на страните и като взе предвид, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

         Съдът ДОКЛАДВА, че в изпълнение на протоколно определение на съда от предходно съдебно заседание с писмо вх. 1066/02.02.2015 г. от страна на ответника по иска са представени писмени доказателства по опис, както следва: медицинска справка за ищеца, копие от здравния картон на ищеца и копие от Правилника за вътрешния ред в затворите и затворническите общежития от закрит тип.

 

         ИЩЕЦЪТ Д.: Да се приемат представените писмени доказателства.

         АДВ. Б.: Да се приемат представените писмени доказателства.

         ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Да се приемат представените доказателства.

         ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат представените от ответника писмени доказателства.

 

         С оглед становището на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с цитираното по-горе писмо документи като писмени доказателства по делото.

 

         ИЩЕЦЪТ Д.: Моля при водене на процеса да се обръщате към ангажирания от мен адв. Б., който съм упълномощил именно с тази цел.

         АДВ. Б.: Да се пристъпи към разпит на водения от нас свидетел А.М.Б..

         ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Не възразявам да се пристъпи към разпит на водения свидетел.

         ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам да се пристъпи към разпит на явилия се свидетел.

 

         С оглед становището на страните, съдът ПРИСТЪПВА към разпит на водения свидетел, на когото снема самоличност както следва:

 

         А.М.Б. – ** г., българин, български гражданин, осъждан, с ищеца Д. бяхме съкилийници.

         Свидетелят предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината.

 

         СВИДЕТЕЛЯТ Б. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. Б.:

         АДВ. Б.: Да Ви е известно ищецът да е имал потребност от медицински преглед и да е ходил на такъв?

         СВИДЕТЕЛЯТ Б.: Да, известно ми е.

         АДВ. Б.: Винаги ли е получавал достъп до медицински прегледи когато е имал нужда?

         СВИДЕТЕЛЯТ Б.: Не.

         АДВ. Б.: Може ли да кажете кога е имал отказ?

         СВИДЕТЕЛЯТ Б.: Винаги когато отиде. Има си график - вторник и четвъртък Два дена от седмицата. Сутринта да се запишеш и когато се запишеш, след това те викат на лекар. През останалото време – трябва да се случи нещо много спешно, за да те допуснат до лекар.

         АДВ. Б.: Когато се запишете на лекар, колко души чакат пред лекарския кабинет?

         СВИДЕТЕЛЯТ Б.: Имало е случаи, когато са около и над 10 човека като чакащи.

         АДВ. Б.: Ако се приеме, че чакат 10 човека, колко се събират за целия ден?

         СВИДЕТЕЛЯТ Б.: Имало е случаи, при които сме слизали да чакаме за преглед, но лекарят си е тръгвал преди да е дошъл нашият ред. Лично на мен ми е отказвано 2-3 пъти направление за болница.

         АДВ. Б.: Известен ли Ви е случай да е отказано на ищеца преглед и кога?

         СВИДЕТЕЛЯТ Б.: Имаше един случай, в който мисля, че му беше отказано за психолог или психиатър, но не съм сигурен, или пък нещо май за очила му беше отказано.

         Дават само аналгин и парацетамол.

        

         АДВ. Б.: Дезинфекция на килиите през колко време се прави? Известно ли Ви е?

         СВИДЕТЕЛЯТ Б.: Ние си правим сапунка. Под всякаква критика е чистотата.

         АДВ. Б.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

         СВИДЕТЕЛЯТ НА ВЪПРОСИ НА ЮРИСКОНСУЛТ Ч..

         ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: От Вашите показания стана ясно, че един лишен от свобода следва предварително да бъде записан. Имате ли данни ищецът да е бил записан за лекар и след това да не е бил приет от лекар?

         СВИДЕТЕЛЯТ Б.: Лично аз съм имал такъв случай. За ищецът не мога да отговоря дали е имало случай, в който е записан за преглед, но да не е бил прегледан.

         ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Имате ли информация и той самият да е отказал да отиде на преглед?

         СВИДЕТЕЛЯТ Б.: Не, не мога да се сетя.

         ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Вие били ли сте свидетел на такива спешни състояния на ищеца, от които да се е нуждаел от медицинска помощ извън предварително записване?

         СВИДЕТЕЛЯТ Б.: Не съм бил свидетел на случай, в който ищецът спешно да се нуждае от медицинска помощ.

         ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: В кой период сте били заедно съкилийници?

         СВИДЕТЕЛЯТ Б.: Били сме съкилийници с ищеца от месец май 2013 до месец октомври 2014 г.

         ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

         ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към свидетеля.

 

         Съдът, с оглед изчерпване на въпросите към свидетеля, ОСВОБОЖДАВА същия.

 

         АДВ. Б.: Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Да се приключи събирането на доказателствата. Искам само да уточня, че на представената от мен като писмено доказателство медицинска справка изразите „явил се”, респективно „не се явил”, се отнасят за лишения от свобода Д..

         ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча доказателства.

 

         С оглед становището на страните и поради изчерпване на доказателствените искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. Б.: Поддържам иска и моля същият да бъде уважен в коригирания размер. Представям и моля да приемете изготвено от ищеца Д. допълнение към исковата молба, в която същият е намалил размера на претендираното от него обезщетение.

         Поддържам иска за неимуществените вреди с едно изменение на лихвите от датата на подаване на исковата молба до окончателното им изплащане. Нямаме искане за изплащане на разноските.

ИЩЕЦЪТ Д.: Нямам какво да добавя към заявеното от адв. Б..

         ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: На първо място Ви моля да ми дадете възможност за представяне на писмени бележки. Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение. 

Считам така предявената искова молба за неоснователна и недоказана. Основанията за това са следните: на първо място в исковата молба ищецът претендира обезщетение евентуално не за заболявания, които му са случили, а за такива, които могат да се случат. От представената в днешно съдебно заседание писмена медицинска справка за записани прегледи в МЦ при Затвора - Бургас става ясно, че изнесеното в исковата молба не отговаря на истината. Именно затова е видно от справката, че същият се е записал 6 пъти. Същият си е позволявал записване 10 пъти да се яви. Именно поради тези аргументи считам, че искът е недоказан необоснован и моля да го отхвърлите като такъв.

         ПРОКУРОРЪТ: Считам, че исковата молба е неоснователна и недоказана. На първо място не се установява по какъвто и да е начин наличие на незаконосъобразни действия или бездействия от страна на административния орган, както и настъпили вредни последици. Считам, че не е налице хипотезата на чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ. В днешно съдебно заседание свидетелят не установи факти и обстоятелства за наличието на вреди и наличието на бездействия или незаконосъобразни действия от страна на административния орган, а напротив видно от писмените доказателства се установи, че ищецът е имал лечение, медицинска помощ му е била оказвана. Друг е въпросът, че ищецът сам се е отклонявал от медицинските услуги и не е вземал предписаното му лекарство.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         ПРЕДОСТАВЯ 14-дневен срок на страните считано от днес, в който могат да изготвят и представят писмени бележки по съществото на спора.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: