ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 19.10.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       ХХІ-ви административен  състав       

На деветнадесети октомври                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН БЕЛЕВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Белев

Административно  дело номер 1946 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 10:13 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ИС ОФ КУАЛИТИ“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел „Оперативни дейности“ Бургас, в ГД „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, редовно призован, се представлява от главен юрисконсулт Д.И.-К., която представя пълномощно.

 

Становище по хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Производството по делото е образувано по жалба от ***против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-454-0337856/18.07.2018 г., издадена от началник отдел „Оперативни дейности“ - Бургас, Дирекция „Оперативни дейности“, Главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, с която на основание чл.186, ал.1, т.1, б.“а“ от ЗДДС и чл.187, ал.1 от ЗДДС на жалбоподателя е наложена административна мярка – „запечатване на търговски обект“ – павилион за сувенири, находящ се в с. Р., Община Н., ул. „Н.“ № ** и забрана за достъп до него за срок от 15 (петнадесет) дни.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорваме жалбата. 

Няма да сочим други доказателства. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представените писмени доказателства по делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

          ДАВА ХОД на делото по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да приемете изложените от жалбоподателя доводи за несъстоятелни и недоказани. От приложените към делото писмени доказателства е видно, че ПАМ е наложена от компетентен орган, спазени са административнопроизводствените правила и са в съответствие с целта на закона. Наведените доводи в жалбата за липсата на образувано и проведено административнонаказателно производство е обстоятелство, което е ирелевантно досежно законосъобразността на атакуваната в настоящото производство заповед за налагане на ПАМ. Това са две различни производства, които са образувани  по различен ред, а именно ЗАНН и АПК. Изрично в заповедта административният орган е изложил мотиви относно необходимостта за налагане на ПАМ и определяне на срокът за запечатване на търговския обект, като последният е определен с оглед установената фактическа обстановка, тежестта на нарушението и целите на закона, които са в защита на особено значими обществени отношения.

Уважаеми г-н председател, с оглед на изложеното, моля да отхвърлите жалбата на дружеството срещу атакуваната ПАМ, както и на основание чл.161, ал.1 от ДОПК да ни присъдите разноските по делото, а именно юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:20 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: