ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 17.01                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на седемнадесети януари                           две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

административно дело номер 1945 по описа за 2017 година.                 

 

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Н.П., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ директор на Регионална дирекция „Гранична полиция“Елхово, редовно призован, не изпраща представител.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛИ са съгласно указания на съда с писмо вх.№12192/15.11.2017г. от ответника, доказателства под опис на л.187 от делото. В съпроводителното писмо е посочено, че длъжностната характеристика за изпълняваната длъжност от жалбоподателя и доказателства/протокол/ за запознаване му с нея са изпратени с писмо УРИ 407000-15174/01.08.2017г. по описа на РДГП-Елхово.

ПОСТЪПИЛИ са писмени бележки вх.№548/15.01.2018г. от ответника по съществото на спора, с приложено пълномощно и списък на разноските, като се иска тяхното присъждане.

ПОСТЪПИЛО е писмено становище вх.№571/16.01.2018г. от процесуалния представител на ответника по съществото на спора, като се иска и присъждане на всички разноски по делото.

СЪДЪТ констатира, че не са изпълнени изцяло указанията на съда, дадени в предходно съдебно заседание, а именно липсва справка относно това на работното място и жалбоподателят сам ли е изпълнявал служебните си задължения на въпросната дата или с други служители, имащи право да работят със същата  техника  и да извършват същата дейност по това време. Освен това съдът констатира, че по делото липсват доказателства, кога е връчена заповедта с оглед преценка на допустимостта на жалбата.

       

 По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с писмо вх.№12192/15.11.2017г. от ответника, доказателства под опис на л.187 от делото.

 

ЗАДЪЛЖАВА ПОВТОРНО ответника в 10-дневен срок от уведомяването, да представи и справка относно това на работното място, жалбоподателят сам ли изпълнявал служебните си задължения на въпросната дата или с други служители,  имащи право да работят със същата техника и да извършват същата дейност по това време, както и да представи доказателства кога е връчена оспорената заповед, с оглед преценка на нейната допустимост.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.03.2018година от 13.45 за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: