ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 25.10.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на двадесет и пети октомври                       две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й. Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1945 по описа за 2017 година.                 

 

   На именното повикване в 14:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Н.П., редовно призован, не се явява,  представлява  се от адвокат С., с пълномощно по делото на л.5.

 

ОТВЕТНИКЪТ директор на Регионална дирекция „Гранична полиция“ Елхово, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

АДВОКАТ С.: С оглед редовната процедура по призоваване, не са налице процесуални пречки, поради което да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на К.Н.П. против Заповед  №4070з-699/20.06.2017г. на директора на Регионална дирекция „Гранична полиция“Елхово, с която е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ за небрежност в служебната дейност за срок от три месеца.

 

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по обжалвания административен акт с писмо вх.№8375/08.08.2017г. от ответника.

 

  Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт  и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

 На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и  обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

 

 АДВОКАТ С.: Поддържам изцяло жалбата. Да се приеме представената преписка. На първо място съгласно трайната практика особено на ВАС, една административна преписка следва да съдържа в себе си, както процесния акт, така и основания за неговото издаване и всички документи послужи за това издаване, а също така и всички нормативи, които не са обнародвани в Държавен вестник и касаят издаването на процесния акт. В конткретния случай констатирам, че липсвата посочените в жалбата ни нормативи, а именно  Заповед №8121з-1252 от 2016г. на министъра на вътрешните работи, с която се въвеждат изисквания към провеждането на дисциплинарни производства. След запознаване с материалите констатирам съществени нарушения на тази заповед. Освен това на основание чл.168 от АПК, съдът следва да я изиска и запознае с нея, доколкото има задължение да изследва изцяло законосъобразността на процесния акт и независимо от изложените в жалбата твърдения. На следавщо място, моля да се изиска от ответната страна и Заповед №8121з-749 от 24.06.2015г. и изменящата  я заповед №8121з-187 от 07.03.2016г. и  двете издадени от министъра на вътрешните работи. Тези заповеди въвеждат образци на документите по инструкция №8121з-470 от 27.04.2015г., издадена на основание §2 от ПЗР на същата инструкция, която е обнародвана в ДВ, но тези заповеди не са приложени  и доколкото те обаче я допълват и изменяват те са неизменна част от нея и следва съдът да съобрази дали са спазени изискванията по тях. След запознаване с преписката установих, че липсват образци, а именно липсва покана за обяснения към жалбоподателя по образец, покана за даване на допълнителни обяснения или възаржения по образец, както и редица други ключови актове, които не са в случая по образец. По Заповед №8121з-1252/07.03.2016г., констатираме и липса на доказателства за цялостното поведение на служителя, каквото изискване има съобразно тази заповед, където тя кореспондира по ЗМВР, като органът трябва да вземе предвид цялостното поведение на лицето.  Поддържам искането за тези три заповеди да бъдат представени и посочвам, че двете заповеди по §2 са тези, които са ни известни, но може да има и други, и в този смисъл, ако уважите искането ни, моля да задължите ответната страна да представи всички заповеди по §2 на това основание. Констатирам, че по делото е представена длъжностна характеристика като проект, доколкото същата завършва като „предлага”, предвид на което моля да задължите ответната страна да представи в надлежен вид одобрена по надлежния ред характеристикат и заповед за запознаване с нея. Преформулирам  искането за справка от ответната страна на стр.3 от жалбата, като моля да бъде задължен ответника да представи справка относно това на работното си място  жалбоподателят сам ли е изпълнявал службените си задължения или заедно с други служители, имащи право да работят със същите технически средства и да извършват същата дейност по това време. С оглед префомулиране на искането ни за справка, не поддържам останалите доказателствени искания.

Представям списък по чл. 80 от ГПК за разноските, ведно с доказателства за тяхното извършване.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

 

Съдът намира исканията направени от процесуалния представител на жалбоподателя за относими към предмета на спора, с оглед изясняване на фактическата обстановка по делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 10-дневен срок от  уведомяването да представи  3 броя заповеди, а именно: Заповед №8121з-1252 от 2016г, Заповед №8121з-749 от 24.06.2015г., Заповед №8121з-187 от 07.03.2016г., ведно с приложенията към тях, длъжностна характеристика на жалбоподателя, одобрена по надлежния ред и доказателства за запознаване на жалбоподателя с одобрената длъжностна характеристика.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 10-дневен срок от уведомяването, да представи и справка относно това на работното място, жалбоподателят сам ли изпълнявал служебните си задължения на въпросната дата или с други служители,  имащи право да работят със същата техника и да извършват същата дейност по това време.

 

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.01.2018година от 14.15 за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14.56 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: