ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 29.11.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и девети ноември                   две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДЕСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1945 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 14:04 часа се явиха:

 

          За Протестиращата странаОкръжна прокуратура гр. Бургас, редовно призована, се явява прокурор Червеняков.     

 ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – „Слънчев бряг“ АД, редовно призован, не изпраща представител.

 

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба от адвокат Р.Ш.от САК, в която е заявено, че по силата на представените към молбата договор за правна защита и съдействие и пълномощно адвокат Ш. представлява ответника „Слънчев бряг“ АД. В цитираната молба адвокат Ш. е заявил, че поради отдавна планирано задгранично пътуване е възпрепятстван да вземе участие в днешно съдебно заседание като е формулирано искане делото да бъде отсрочено за друга дата. В удостоверение на горното към молбата са приложени съответните писмени доказателства.

 

прокурорът: Неявяването на страна по делото, която е редовно призована  не представлява процесуална пречка за даване ход на делото.

 Извън горното ответникът „Слънчев бряг“ АД надлежно е упълномощил процесуален представител – адвокат Ш., който е представил доказателства за отдавна планирано задгранично пътуване, което представлява препятствие за явяването му в днешно съдебно заседание. Същото не може да бъде отстранено, имайки предвид датата, за която то е планувано, видно от билета. Действително е налична хипотезата на непреодолимото препятствие по чл. 139, ал. 1 от АПК. С оглед правото на защита ход на делото не може да бъде даден.

 

По хода на делото:

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да не давате ход на делото.

 

Съдът  като взе предвид докладваната молба от адв. Ш. и предвид становището на представителя на Окръжна прокуратура гр. Бургас намира следното:

Съгласно нормата на чл. 139, ал. 1 от АПК съдът отлага делото, ако страна и пълномощникът й не могат да се явят поради препятствие, което страната не е могла да отстрани. В настоящия случай съдът като съобрази приложените по делото доказателства и тези приложени към молбата на адвокат Ш. намира цитираната процедура по чл. 139, ал. 1 от АПК за неотносима.

От представените към молбата доказателства се установи, че действително адвокат Ш. е възпрепятстван по повод налично задгранично пътуване. От друга страна обаче на лист № 41 от делото е приложено надлежно пълномощно, по силата на което изпълнителният директор на ответника „Слънчев Бряг” АД е упълномощил юк. С.Д.да представлява дружеството пред всички съдилища на Република България по граждански, търговски и административни дела във всички инстанции, като извършва допустимите от закона процесуални действия в защита интересите на „Слънчев бряг” АД.

В този смисъл съдът приема, че дружеството ответник има следващ упълномощен процесуален представител в лицето на юк. Д., като за този процесуален представител липсват доказателства за наличието на непреодолими препятствия за неявяването му в днешно съдебно заседание.

По изложените съображения съдът приема, че искането за отлагане на днешното съдебно заседание е неоснователно.

 

Предвид горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод протест на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Бургас против Решение № 3.22.2014 от 07.04.2014 г. на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД,  с което са приети и действат общи условия за ползването на инфраструктурата на к.к. Слънчев бряг – изток и съдържащите се в тях правила за движение по неотворените за обществено ползване пътища в к.к. Слънчев бряг – изток. В протеста е формулирано искане за прогласяване нищожност на така протестирания акт.

 

прокурорът: Депозираният протест считам за процесуално допустим. Поддържам същия по изложените основания в него. Имам доказателствени искания, които ще депозирам в писмени вид. Моля да приемете предоставените от Съвета на директорите материали.Считам, че исканите от мен писмени доказателства, които са изброени, са относими към правния спор и атакуваното решение. Това са Устав на „Слънчев бряг“ АД, Решение №1564/12.12.2013 г. на АПСПК.  Уточнявам защо го искам това решение. Приватизационната агенция по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол за всяка разпоредена сделка, касаеща имоти, от принципала на дружеството следва да бъде съгласувано с решението.  Искането ми е да се приложи и Акт за държавна собственост № 2600/1995 г., също така Разпореждане № 134/28.12.1992 г. на МС на Република България, Решение от 17.02.1993 г. по ф.д. № 838/1993 г. от Търговския регистър на БОС, Баланса на активите към 30.11.1992 г, преминали към новообразуваното дружество „Слънчев бряг“ АД, Справка от кадастралната карта на гр. Несебър, касаеща собствеността на „Слънчев бряг“ АД в к.к. Слънчев бряг – зона изток, Решение № 1198/31.01.2011 г. на ОС Несебър, с което е утвърдена схема за организация и безопасност на движение на територията на община Несебър за летен сезон 2011 година, което решение включително касае организацията на движението и в КК „Слънчев бряг“.

От Административен съд гр. Бургас служебно да се изиска препис от административно дело № 1653/2011 г. по описа на Административен съд гр. Бургас.

От община Несебър да се изискат Решение № 1198/31.01.2011 г. на ОС Несебър, с което е утвърдена схема за организация и безопасност на движение на територията на община Несебър, което решение включително касае организацията на движението и в КК „Слънчев бряг“, както и последващи такива през 2012 г., 2013 г. и 2014 г.

 

Съдът с оглед формулираните от прокурор Червеняков доказателствени искания и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените от ответното дружество документи като писмени доказателства по делото.

Препис от депозираните в днешно съдебно заседание доказателствени искания, формулирани от прокурор Червеняков в нарочна писмена молба да се изпратят на ответника като му се укаже, че в 3-дневен срок от получаване на същото може да изрази становище относно допустимостта, респективно относимостта на поисканите доказателства към предмета на делото.

По така формулираните доказателствени искания съдът ще се произнесе в закрито съдебно заседание след изтичане на указания за ответника 3-дневен срок.

 

 С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.01.2017 г. от 14,20 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: