ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 27.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и седми януари                      две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1945 по описа за 2014 година

На именното повикване в 16:25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ РАММАР ЕООД, представлявано от Г.М., редовно призован, представлява се от адв. К., с представено по делото пълномощно. 

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ - Главен архитект на Община Созопол, редовно призован, представител не се явява.

ОТВЕТНИКЪТ - Община Созопол, редовно призован, представлява се от адв. Й., с представено по делото пълномощно.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – „ГЕОЗАЩИТА ЕООД, редовно призовани, се явява управителя на дружеството – Й. Й. лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „БУЛФАМ” ЕООД, редовно призована, представлява се от адв. С., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Съдът ДОКЛАДВА, че в изпълнение на протоколно определение от 02.12.2014 г., по делото е постъпило писмено становище от процесуалния представител на жалбоподателя, в което е заявено, че представените от Община Созопол документи са неотносими към предмета на спора.

 

         АДВ. К.: Доказателствени искания няма да правя. Поддържам депозираното писмено становище, с изложеното в  него.  Да се приключи събирането на доказателствата.

         АДВ. Й.: Няма да сочим други доказателства. За становището сме изразили становище. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЗАИНТ. СТРАНА Й.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

         АДВ. С.: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът, с оглед заявеното от страните становище и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените от процесуалния представител на Община Созопол документи като писмени доказателства по делото. Намира същите за процесуално допустими, а по отношение на тяхната относимост към предмета на спора, съдът следва да се произнесе с крайния съдебен акт.

         С оглед липсата на формулирани допълнителни доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. К.: Моля да постановите съдебен акт, с който да уважите депозираното възражение – жалба, както и представеното писмено становище, като настоящата жалба считам за допустима, тъй като в административния акт, който би могъл да бъде наречен „скица” или „виза”, фигурира имота на моите доверители, за който има надлежно изготвен Инженерно-геоложки доклад, както и Работен проект - изчисление за обща устойчивост, които сме представили като доказателства по делото. Считам, че в новото инженерно-геоложко проучване, предприето от конституираното като трето заинтересовано лице в настоящото съдебно заседание, би следвало да включва и нашия имот, за който освен одобрени строителни книжа, е налице строително разрешение, както строителна линия и ниво. Цялата тази документация е одобрена от органа, който е издал атакувания в настоящото производство акт. С оглед горното, моля да изключите имота на моите доверители от обсега на тази виза.

         Моля да ни присъдите направените по делото разноски, в размер на 500 лв. за адвокатско възнаграждение.

         АДВ. Й.: Моля да отхвърлите жалбата като недопустима по съображения, които сме изложили в предходно съдебно заседание.

Първо, поради липса на правен интерес от страна на жалбоподателя, тъй като инвестиционната инициатива е правен субект и върви в процедура извън реда на чл. 140 и следващите от ЗУТ. Моля да се има предвид, че става дума за специално производство, което е свързано с разпоредбата на чл. 95 във връзка с чл. 96, ал. 3 и 5 от ЗУТ, поради което правният интерес на жалбоподателя е необоснован.

На второ място, моля да се има предвид, че липсва и годен за обжалване административен акт предвид това, че става дума за елемент от фактическия състав за цялостна процедура, която се осъществява и завършва пред Министъра на регионалното развитие и благоустройството по смисъла на чл. 96, ал. 5 от ЗУТ. В този смисъл вярно е, че на скицата главният архитект е направил отметка и е извършил уведомяване, включително и на жалбоподателя, но това има по-скоро информативен характер с оглед на изискванията и процедурата по смисъла на Наредба № 12/03.07.2001 г., включително и изискването на Наредбата за допълнителен ред за процедура за издаване на предварителни разрешения по реда на чл. 96, ал. 5 от ЗУТ, каквато е настоящата и в този смисъл са следващите указания дадени от МРРБ, упоменати в писмата, които сме представили в предходно съдебно заседание.

В този смисъл считаме, че е налице недопустимост, включително и от гледна точка на оспорване на пасивната легитимация в настоящото производство предвид това, че процедурата касае Министъра на регионалното развитие и благоустройството и съгласуването е само елемент от фактическия състав на тази процедура. Освен това, считаме жалбата и за неоснователна предвид това, че в същата не се сочат никакви пороци свързани с нейната законосъобразност - изискванията на чл. 146 от АПК, като в тази връзка такива не бяха направени, включително и до настоящия момент в съдебното производство, което е още едно основание за отхвърлянето й. В този смисъл, моля да се има предвид изяснената фактическа обстановка с целокупната преценка с доказателствата, водеща до безспорност, че е налице район, в който попада както имота на „Булфам” ООД от една страна и жалбоподателят от друга, който съгласно изискванията на процедурата по реда на чл. 96, ал. 5 от АПК трябва да бъде съгласувана като обща територия за извършване на геоложки проучвания. По тези аргументи ще Ви моля да отхвърлите жалбата, като ни присъдите направените разноски в размер на адвокатското възнаграждение.

         ЗАИНТ. СТРАНА Й.: Това, което мога да кажа е, че са спазени всички изисквания дадени в указателните писма на министъра във връзка с прилагането на чл. 95 и 96 от ЗУТ. В този смисъл, считам жалбата за неоснователна.

         АДВ. С.: На първо място по допустимостта на жалбата, доколкото се обжалва изцяло издадената скица, аз считам, че правен интерес жалбоподателят има само по отношение на собствения имот. Считам, че жалбата в частта й извън имота, който е собствен на дружеството-жалбоподател, липсва правен интерес в тази връзка. В тази част считаме, че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане.

По отношение на имота на „Раммар” ЕООД считаме, че е налице правен интерес дотолкова, доколкото жалбоподателят има интерес в съдебното производство да установи при наличието на заинтересовани страни и одобряващ орган обстоятелството, е ли необходимо или не геоложко проучване за съответния имот. По същество на жалбата в тази част, считам, че са събрани доказателства за извършено геоложко проучване през 2009 г., тъй като тогава са издадени строителни книжа на името на „Раммар” ЕООД. В тази връзка, ако съдът приеме, че съответните геоложки проучвания са редовни, то тогава жалбата е основателна, а ако извършените геоложки проучвания не могат да послужат за целите на съответното инвестиционно проучване, то тогава жалбата е неоснователна.

         Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение,  в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ на страните 7-дневен срок от днес, в който срок могат да изготвят и представят по делото писмени бележки по съществото на спора.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 16,35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: