ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 02.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На втори декември                               две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1945 по описа за 2014 година

На именното повикване в 15:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ РАММАР ЕООД, представлявано от Георги Минчев, редовно призован, представлява се от адв. К., с представено от днес пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ - Главен архитект на Община Созопол, редовно призован, представител не се явява.

ОТВЕТНИКЪТ - Община Созопол, редовно призован, представлява се от адв. Й., с представено от днес пълномощно.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – „ГЕОЗАЩИТА ЕООД, редовно призовани, се явява управителя на дружеството – Й. Й., който представя удостоверение за актуално състояние.

 

По хода на делото:

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

АДВ. Й.: Моля да не се дава ход на делото предвид, че към настоящия момент същото е образувано по възражение от страна на „Раммар” ЕООД против виза за  извършване на инженерно-геоложко проучване, издадено от гл. архитект на Община Созопол, а видно от приложените по делото актове липсва първо твърдяна виза предвид, че налице е само скица, която скица е част от общо производство по реда на чл. 95 - процедура по реда на чл. 95, ал. 4 от ЗУТ във връзка с Наредба № 12/03.07.2001 г. за мониторинг и геозащита на свлачищния район. В същата изрично е подчертано, че става дума за скица, която да бъде съгласувана с компетентните органи във връзка с цялостна процедура за геологопроучвателни работи – т.е., липсва годен за обжалване административен акт с оглед предмета на възражението.

На второ място следва да не се дава ход на делото и поради обстоятелството, че в мотивите на възражението не се изтъкват никакви възражения базирани както на фактически, така и на правни основания. Възражението е с цялостен неясен текст, което не дава категорична възможност да се организира защита срещу евентуално твърдение. Освен това, видно от представената преписка, моля да се има предвид, че става дума за скица, която е част от обща процедура.

УПРАВИТЕЛЯТ Й.: Аз съм техническо лице и бих могъл да отговоря на въпросите, които касаят техническата част.

 

Съдът, с оглед становището на страните и като взе предвид възражението на процесуалния представител на ответника, намира същото за неоснователно. Видно от приложената по административната преписка скица, в левия горен ъгъл на същата има изписан текст на ръка, изготвен от ответника по оспорване – гл. архитект Р. А., в който безпротиворечиво е записано „визата да се съгласува с „В и К”, „ЕВН”, „БТК”, „СКАТ ТВ”. С оглед така изписания текст, съдът намира, че в административната преписка се съдържат индиции за постановен от административния орган административен акт имащ характера на виза, който акт съгласно нормите на ЗУТ подлежи на оспорване.

По отношение на останалите възражения, съдът намира същите като такива по съществото на спора, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по възражение от «РАММАР» ООД против Виза за на геоложно проучване от 11.07.2014 г., издадена от Гл. архитект на Община Созопол, касаеща м. «Аклади», в землището на гр. Черноморец, Община Созопол.

 

         АДВ. К.: Поддържам депозираната жалба. Моля да приемете приложените с нея доказателства. Представям в заверено копие работен проект част от проектната документация за строителство на моя доверител, включващ инженерно-геоложкото проучване за процесния имот като считаме, че е налице незаконосъобразност и в точност ПИ 81178.5.111.

         Нямам други доказателствени искания. Няма да соча други доказателства.

         Във връзка с изявлението на процесуалния представител на Община Созопол освен изричното изписване от гл. архитект на общината, че предмет на настоящото производство е виза за инженерно-геоложко проучване, такова съобщение е получено в «Раммар» ЕООД от Община Созопол с изх. № 7-26-00-257/3/21.07.2014 г., което представям по делото. Следователно няма как да се твърди, че в настоящия случай имало налице скица, която не подлежи на обжалване. Във връзка със становището, което съм взела във възражението, че допълнителни съображения ще изложа след като се запозная с материалите по делото заявявам, че представената виза съдържа порок и отразен в чл. 140, ал. 2 от ЗУТ. В имота на «Раммар» ЕООД липсват отразени линии на застрояване и допустими височини. Считам, че е нарушена разпоредбата на чл. 140, ал. 1 от ЗУТ в смисъл, че липсват данни от кого е сезиран гл. архитект и не става ясно кое е наложило повторно инженерно-геоложко проучване и по чия инициатива е то. Други доказателства няма да ангажирам. Нямам доказателствени искания.

         АДВ. Й.: Ние оспорваме жалбата като недопустима първо поради липса на правен интерес от жалбоподателя, защото в случая се касае за производство образувано по инициатива на «Булфам» ООД във връзка с техни инвестиционни намерения в собствени на дружеството имоти, в съседство на жалбоподателя, които като цяло попадат в регистриран в публичния регистър на МРРБ свлачищен район и в тази връзка считаме, че липсва правен интерес, защото с нищо не се накърняват интереси на жалбоподателя, а се касае за процедура извън приложно поле на чл. 140 от ЗУТ, който говори за виза за строителство, включително и за позововането в днешно съдебно заседание. В този смисъл, моля да се има предвид, че скицата и съответно бележката на гл. архитект са част от обща процедура по смисъла на дейности по реда на чл. 95 и чл. 96 от ЗУТ във връзка с Наредба № 12 за застрояване в свлачищни райони. В тази връзка уведомяването, на което се позоват има само информационен характер. Като доказателства моля да приемете писмо изх. № 91-00-100/06.12.2011 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството до областни управители и до началници на ДНСК и «Геозащита»  като държавни организации, занимаващи се с геозащита, включително и «Геозащита» ЕООД - Варна относно процедури за издаване на предварително разрешение по реда на чл. 96, ал. 5 от ЗУТ, касаеща застроявания и инвестиции в свлачищни райони, както и последващо писмо на същия автор на МРРБ с изх. № 91-00-117/05.09.2013 г. до същите адресати относно указания за реда и необходими документи за издаване на предварителни разрешения по реда на чл. 96, ал. 3 и 4 от ЗУТ. Видно от тези писма представени като доказателства в подкрепа на твърдението, че липсва твърдяната от жалбоподателя виза за строителстсво по чл. 140 от ЗУТ, а че е налице процедура по мониторинг и геозащита на свлачищни райони по смисъла на чл. 95 и 96 от ЗУТ, която е задължителна за издаването на краен акт от МРРБ за инвестиционни намерения. Моля да приемете за разглеждане и приложената преписка, от която ще се ползваме изцяло. В тази връзка представям допълнително и сключения рамков договор между Община Созопол и «Геозащита» ЕООД - Варна за извършване на проекто-геолого-проучвателни работи в свлачищни райони, което доказва, че цялата процедура, включително и оспорваната скица или виза предмет на съдебния спор засяга интереси свързани с инвестиционни намерения на друг правен субект. В тази връзка ще Ви моля и предвид, че самото производство и имотите, които са предмет на геоложки проучвания касаят и са по инициатива на «Булфам» ООД, същите да бъдат привлечени като заинтересована страна в настоящото производство, защото цялостната процедура твърдим, че касае единствено и само техни инвестиционни намерения. Моля да се има предвид и обстоятелството, че ивършвания мониторинг и геозащита на свлачищния район касае район, който е упоменат в специалния регистър на МРРБ и за каквито и да било инвестиционни промени в него касаеща чл. 96 от ЗУТ се изисква разрешение на МРРБ. Няма да сочим в настоящия момент други доказателства. Да се уточни от страна на жалбоподателя в какво се изразяват евентуално накърнени негови интереси.

         УПРАВИТЕЛЯТ Й.: Няма да представям други документи освен тези, които представи адв. Й..

 

         Съдът, с оглед заявеното от страните становище и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

         С оглед обстоятелството, че представените от жалбоподателя документи са в значителен обем, а също така документите представени от процесуалния представител на ответника също са значителни по обем и в единствен екземпляр, съдът счита, че следва да предостави възможност на страните да се запознаят с представените от процесуалните представители в днешно съдебно заседание документи, след което в 3-дневен срок считано от днес следва да депозират по делото писмено становище относно депозираните днес писмени документи като писмени доказателства по делото.

         По отношение на искането за конституирането на дружеството «Булфам» ООД като заинтересована страна, съдът ще се произнесе с определение в закрито заседание.

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 27.01.2015 г. от 14,50 ч., за която дата и час страните са редовно призовани.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: