ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 21.11.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на двадесет и първи ноември                       две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1944 по описа за 2017 година.                 

 

 На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Зеда тур“АД, редовно призован, не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ началник на Отдел“ Местни данъци и такси“ при Община Несебър, се представлява от юрисконсулт В., с пълномощно от днес.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от „Зеда тур“АД, в която излага становище за даване ход на делото, в случай  че са налице предпоставките за това. С молбата са направени искания по доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

           Производството е образувано по жалба на „Зеда тур“АД против Акт за установяване на задължение по декларация №МДТ-647/12.10.2016г., издадена от главен експерт в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Несебър по декларация 13034085300004.

 

           ПОСТЪПИЛА е административната преписка по обжалвания административен акт с писмо вх.№8974/24.08.2017г. от ответника.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт  и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и  обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

 

          ЮРИСКОНСУЛТ В.: Оспорвам жалбата. Да се приемат представените по делото доказателства. Запозната съм с молбата на „Зеда тур“ АД. Не се противопоставям на искането в докладваната днес молба от жалбоподателя за допускане на съдебно-икономическа експертиза, тъй като и аз имам подобно искане. Относно искането за представяне на доказателства, искам да уточня, че в преписката се съдържат декларациите, посочени в тази молба, както и решение на Общински съвет за определяне на съответните кодове.  Във връзка искането по точка 3 от молбата на жалбоподателя, представям справка от община Несебър, отдел „МДТ“, в която се  посочва облагаемата основа за  формиране на процесните задължения, съответно за 2013г., 2014г. и 2015година. Справката съдържа стойност на данъчна оценка за всеки един от процесните имоти, както и  посочената в декларациите от жалбоподателя отчетна стойност. Представям и моля да приемете и приложите по делото 3 броя справки за процесните имоти. Във връзка направеното искане за съдебно-икономическа експертиза, не се противопоставям, но моля вещото лице, в случай, че допуснете такава експертиза, да посочи точно начина по който е формирана данъчната оценка с  всички компоненти и съответно размера на дължимия данък за всеки един от процесните имоти. Нямам други доказателствени искания и нямам други доказателства.

 

По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези представени от представителя на община Несебър в днешното съдебно заседание, а именно три броя справки .

 

              ДОПУСКА  съдебно-икономическа експертиза,  вещото лице по която да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя в нарочна молба от 21.11.2017г. въпроси, както и на въпроса формулиран от представителя на община Несебър в днешното съдебно заседание.

 

         ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на  300 лева, от които 200лв. вносими от жалбоподателя и 100лева вносими от ответника в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание  по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

 

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза Владимир Михалев, който да бъде уведомен след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

ОСТАВЯ без уважение искането в частта по т.3 в молбата на жалбоподателя, с оглед представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства от страна на община Несебър.

ОСТАВЯ без уважение искането по т.1 и т.2 в молбата на жалбоподателя, тъй като исканите доказателства са приложени към административната преписка, а именно декларацията по чл.17 от ЗМДТ на л.13, декларация по чл.14 от ЗМДТ –л.19 и Препис-извлечение от протокол №4/21.12.2011г. на Общински съвет Несебър-48л.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 31.01. 2018година от 13.00 за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателства за внесения депозит.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13.07 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: