ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 02.05                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

На втори май                                            две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

административно дело номер 1944 по описа за 2017 година.                 

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Зеда тур“АД, редовно уведомен, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ началник на Отдел“ Местни данъци и такси“ при Община Несебър, редовно уведомен, се представлява от гл.юрисконсулт В., с пълномощно по делото.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба по имейл вх.№5004/20.04.2018г. от процесуалния представител на жалбоподателя – адвокат П., в която сочи, че не възразява да се даде ход на делото в негово отсъствие и  изразява становище по представените от ответника доказателства. Прави  доказателствено искане да бъде представена в оригинал заповед № 1163 от 22.12.2004г. на кмета на община Несебър и целият протокол №10 от 10.12.2004г. на Общински съвет Несебър. В молбата се прави искане, в случай че бъде даден ход по същество, да се определи срок за писмена защита. ПОСТЪПИЛА е и по имейл молба вх.№5003/02.05.2018г. от адвокат П.,  с искане за присъждане на разноските. Към молбата е приложен договор за правна защита и съдействие.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

 ПОСТЪПИЛИ са с писмо вх.№4552/20.04.2018г. от община Несебър, доказателства под опис, а именно заповед № 1163 от 22.12.2004г. на кмета на община Несебър, и извлечение от протокол №10 от 10.12.2004г. на Общински съвет Несебър.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Да се приемат представените доказателства, като моля да имате предвид, че единствено в придружителното писмо е допусната техническа грешка. Заповедта е изписана правилно, но годината е сгрешена, а именно записана е 2014г., а следва да се чете 2004г.. Представям за сведение на съда  оригинал на  заповед № 1163 от 22.12.2004г. на кмета на община Несебър и целият протокол №10 от 10.12.2004г. на Общински съвет Несебър. Представям копие от целият протокол №10 от 10.12.2004г. и моля да го приемете по делото.

 

Съдът, след извършена служебна проверка констатира, че няма разминаване между оригинала и копието приложено по делото на заповед№ 1163 от 22.12.2004г. на кмета на община Несебър и протокол №10 от 10.12.2004г. на Общински съвет Несебър, след което оригиналите бяха върнати на юрисконсулт В..

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с писмо вх.№4552/20.04.2018г. от община Несебър доказателства под опис, а именно заповед № 1163 от 22.12.2004г. на кмета на община Несебър и извлечение от протокол №10 от 10.12.2004г. на Общински съвет Несебър, както представения в днешното съдебно заседание   в цялост  протокол  №10 от 10.12.2004г. на Общински съвет Несебър.

 

             ЮРИСКОНСУЛТ В.: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да потвърдите изцяло обжалваният акт като правилен и законосъобразен. Считам, че с писмените доказателства, които са приложени към делото, по безспорен начин се доказва, че „Зеда тур“АД дължи сумата която е  определена в АЗУД № 647 от 12.10.2016година. Моля да постановите решение на база представените писмените доказателства по делото като потвърдите обжалвания акт. Моля да ми  бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя и за ответника за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: