ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,09.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На девети декември                              две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1944 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят М.Е.М., като законен представител на П.Х.М., редовно призована, се явява лично.

Ответникът - директор на Дирекция „Социално подпомагане” Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

Госпожа М. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че от директора на дирекция „Социално подпомагане” Бургас е постъпило писмо във връзка с указания на съда.

Госпожа М. – Делото се развива в насока санаториумите и медицинска рехабилитация, аз не твърдя, че е за медицинско лечение.

Няма да соча други док.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмо изх.№ 11/77 от21.11.2014г. на директора на дирекция „Социално подпомагане” Бургас .

 

С оглед изявлението на присъстващата в залата страна за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

Госпожа М. – Моля, жалбата ми да бъде уважена и да бъде отменена обжалваната заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане”. Представям писмени бележки, които първоначално не съм оформила като такива. Моля, да вземете предвид и становището на моя процесуален представител, което е депозирано на 08.12.2014г. по делото.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.35 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: