ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 29.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и девети май                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1943 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:15 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Зеда тур“ АД, редовно призован, не изпраща представител.

За ответника – началник отдел „Местни данъци и такси“ при община Несебър, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт В., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Явява се вещото лице М.Д..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощника на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че по делото от жалбоподателя е постъпила писмена защита и списък на разноските. В писмената защита е заявено, че жалбоподателя е редовно уведомен за днешното съдебно заседание, желае да бъде даден ход на делото в негово отсъствие, няма въпроси към вещото лице по назначената съдебно-икономическа експертиза, след което е изложено становището на страната по същество на спора.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-икономическа експертиза е постъпило на 16.05.2018г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

 

М.Д.Д., *** г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл. 291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитан каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм експертно заключение, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам въпроси към вещото лице. Моля да приемете така представената съдебно-икономическа експертиза.

ВЪПРОС на СЪДА: Според отговорът, който сте дали на въпрос 4, променят ли се задълженията за данък недвижими имоти?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Задълженията за данък недвижими имоти се променя, защото данъчната основа пада.

Но жалбоподателят няма основания да оспорва, защото има заповед на кмета и хотелът е в първа зона. Хотелът се намира на първа линия, до морето, в очертанията на населеното място. Хотелът е преди да стигнете станцията на Министерски съвет, където има едно мостче и там са трите хотела, на първа линия.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението в размер на 220 лв., от които 200 лв. внесени като първоначален депозит.

За разликата в размер на 20 лв. ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателят, в 7-дневен срок да внесе по сметка на Административен съд Бургас и да представи доказателство за това.

Да се издаде РКО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на страните за липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите жалбата на „Зеда тур“ АД срещу предявения акт № МДТ-645/12.10.2016г. на началника на отдел „Местни данъци и такси“ при община Несебър като неоснователна и недоказана.

Моля да ми дадете срок да представя подробни писмени бележки и да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

Моля да получа копие от писмените бележки на жалбоподателя.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на ответника в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: