ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 21.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и първи ноември                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1943 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:38 часа и на повторно четене в 12.19ч.:

 

Жалбоподателят „Зеда тур“ АД, редовно призован, не изпраща представител.

За ответника – началник отдел „Местни данъци и такси“ при община Несебър, редовно призован, няма представител. 

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против АУЗД № МДТ-645/12.10.2016 на началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Несебър, мълчаливо потвърден от началника на отдел МДТ при община Несебър.

СЪДЪТ докладва, че днес по електронната поща е постъпила молба от законния представител на жалбоподателя, в която е заявено желание да се даде ход на делото и то да бъде разгледано в отсъствието на жалбоподателя.

С молбата са направени доказателствени искания, формулирани в четири точки, а именно:

1. На основание чл.190, ад.1 ГПК, вр. с вр. с чл.144 АПК, вр с § 2 от ДР на ДОПК, съдът да задължи Община Несебър да представи декларациите по чл.14 и/или чл.17 ЗМДТ, въз основа на които е изчислен данък недвижими имоти /ДНИ/, посочен в АУЗД № МДТ-645/12.10.16 г.

2. На основание чл.190, ад. 1 ГПК, вр. с вр. с чл,144 АПК, вр с § 2 от ДР на ДОПК съдът да задължи Община Несебър да представи решение на Общинския съвет или заповед на кмета, въз основа на които са определени границите на зоните в населените места съгласно чл.6, ал.7 от Приложение 2 към ЗМДТ.

3. На основание чл. 190, ал. 1 ГПК, вр. с вр. с чл. 144 АПК, вр с § 2 от ДР на ДОПК съдът да задължи Община Несебър да представи справка по чл. 107, ал. 2 ДОПК за начина, по който са изчислени задълженията за ДНИ за 2013, 2014 и 2015 г. за имот с парт. № 1303408530002,

4. На основание чл. 195 ГПК, вр. с чл, 144 АПК, вр с § 2 от ДР на ДОПК, съдът да назначи СИЕ със следните задачи:

- Да се изчисли всеки един от компонентите на ДО, в т. ч. БС, Км, Ки, Кх, Кв, Ко и площта, както и цялостната данъчна оценка за имот с парт. № 1303408530003 като се вземат предвид подадените от „Зеда тур" АД декларации и посочените в тях данни;

- Съобразно изчислената по т. 1 ДО, да се изчисли дължимия размер на ДНИ; Да се съпоставят резултатите от определената ДО в процесния АУЗД и заключението по т. 1 и да се посочи има ли разминаване и ако да – откъде се получава?

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис на л.13 от делото.

УКАЗВА на страните, във връзка с първото доказателствено искане на жалбоподателя, че с преписката са представени декларациите, подадени от него по чл. 14 и чл. 17 от ЗМДТ.

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 3-дневен срок от съобщаването, да представи по делото доказателства, от които да се установява начинът, по който е определил размера на данъчната оценка по всеки от критериите по Приложение 2 от ЗМДТ.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в същият срок да представи административен акт, въз основа на който са определени границите на зоните в населените места, съгласно чл.6, ал.7 от Приложение 2 към ЗМДТ, както и справка за начина, по който са изчислени задълженията за ДНИ за 2013г., 2014 и 2015г. за имот с партиден номер 1303408530002.

ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства и като извърши справка в отдел „МДТ“ при община Несебър, както и навсякъде другаде, където е необходимо, да даде заключение по въпросите формулираните от жалбоподателя в нарочна молба изпратена електронно за днешното съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 200лв. вносими от жалбоподателя в 7-дн.срок от съобщаването по сметка на АСБ. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит

УКАЗВА на страните, че съдът ще определи вещото лице след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Поради необходимо от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 20.02.2018 от 11.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: