ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 20.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесети февруари                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1943 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:12 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Зеда тур“ АД, редовно призован, не изпраща представител.

За ответника – началник отдел „Местни данъци и такси“ при община Несебър, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт В., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че на 12.02.2018г. от ответника са постъпили писмени доказателства по опис.

ДОКЛАДВА, че на 16.02.2018г. от жалбоподателя е постъпила молба, в която същият е посочил, че няма възможност да изпрати представители в днешното съдебно заседание. Не възразява да бъде даден ход на делото в негово отсъствие. Иска към допуснатата съдебно-икономическа експертиза да бъде добавен още един въпрос, а именно „Така определената данъчна оценка от Община Несебър да бъде преизчислена, като за коефициент за местоположение се ползва колона 7 от Таблица 3 към чл.6, ал.1 по Приложение №2 към ЗМДТ”.

На същата дата е постъпила и друга молба от жалбоподателя в допълнение на първата, в която хипотетично е посочено, че дори да е налице решение на Общинския съвет или заповед на кмета на Общината за определяне на границите на зоните в населените места, то жалбоподателят оспорва законосъобразността на така взетото решение, респ. издадената заповед. Счита, че не са спазени законовите изисквания за провеждане на процедурата и реда за издаване на решението на Общински съвет, евентуално на заповедта на кмета на община Несебър.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Няма да представям други доказателства. Да бъдат приети доказателствата към преписката.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, а именно: заповед № 1163/22.12.2004 г. на кмета на община Несебър; Обяснителна записка относно акт за установяване на задължения по декларация №645/12.10.2016г. дадена от орган по приходите в отдел „МДТ“ гр. Несебър И.З..

 

С оглед представеното доказателство за внесен депозит по допуснатата съдебно-икономическа експертиза, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОПРЕДЕЛЯ за вещото лице М.Д., която да се призове незабавно .

ДОПУСКА към зададените вече въпроси към експертизата да бъде добавен въпросът, формулиран в молба вх. № 2064/16.02.2018г.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.05.2018 г. от 11.15 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: