ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 13.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тринадесети юни                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1942 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 12.47 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Зеда тур“ АД не изпраща представител, редовно уведомен.

За ответника- началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Несебър се явява юрисконсулт В., надлежно упълномощена.

 

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от жалбоподателя, с искане да се даде ход на делото в негово отсъствие. Заявено е и становище по съществото на спора и е направено доказателствено искане.

 

Юрисконсулт В.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на „Зеда тур“ АД против Акт за установяване на задължения по декларация (АУЗД) № МДТ-644/12.10.2016г. издаден от Иван Захариев, с който са определени задължения и лихвите към тях към 12.10.2016г.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на ответника, че следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му. Жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Юрисконсулт В.: Оспорвам жалбата, същата е неоснователна и недопустима. Моля да приемете доказателствата, които са предадени с административната преписка с писмо № Н4-МДТ-1496-003/23.08.2017г. Няма да соча други доказателства. По направеното искане за допускане на съдебно-икономическа експертиза, не възразявам да бъде допусната.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Основателно е също направеното от жалбоподателя доказателствено искане за допускане на съдебно-икономическа експертиза с посочената в молбата задача, доколкото същата ще спомогне за изясняване на делото. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА извършване на съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставената с молбата на „ЗЕДА ТУР“ АД с вх. №6478/11.06.2018г. задача.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 240 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от датата на съобщението.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице Събина Арабаджиева.

УКАЗВА на ответната страна да представи в срок до следващото съдебно заседание заповеди за определяне границите на зоните в населените места в рамките на Община Несебър.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 03.10.2018г. от 11.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице, след внасяне на определения предварителен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: