ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 03.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На трети октомври                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1942 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Зеда тур“ АД се явява адвокат П..

За ответника- началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Несебър се явява юрисконсулт В..

Явява се вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

С.В.А., на 54 г., българка, български гражданин, неосъждана. Без особени отношения със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Вещото лице А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адвокат П.: Нямам въпроси към вещото лице. Моля да се приеме заключението.

Юрисконсулт В.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-счетоводната експертиза и определя на вещото лице А. възнаграждение в размер на 240 лева, съобразно представената справка-декларация, платимо от внесения предварителен депозит.

 

Адвокат П.: Няма да соча други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Юрисконсулт В.: Представям и моля да приемете заповед № 1163/22.12.2004г. на кмета на община Несебър, съобразно указанията на съда, с приложено решение на Общински съвет Несебър № 273. Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането на доказателства.

Адвокат П.: Не възразявам да бъдат приети представените от ответната страна доказателства.

 

Съдът, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заповед № 1163/22.12.2004г. на кмета на община Несебър и решение № 273 на Общински съвет Несебър.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД НА УСТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ.

 

Адвокат П.: Спорът по настоящото дело е единствено по отношение на коефициента за местоположение, като считам, че неправилно от община Несебър са определили посочения коефициент. Днес представителната заповед е неприложима и оттам общината неправилно е определила местоположението. Моля за срок за представяне на писмена защита.

Юрисконсулт В.: Моля да поставите решение, с което да отхвърлите жалбата на „Зеда тур“ АД срещу акт за установяване на задължение по декларация №644/12.10.2016г. Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение. Подготвила съм писмени бележки, които представям.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане определи на пълномощника на жалбоподателя 7-дневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.06 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: