ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 31.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесет и първи март                     две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1942 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13:55 часа се явиха:

        

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „КАЛЧЕВИ” ООД, редовно призован, явява се управителя М.К. лично и с адв. А., преупълномощена от адв. Д., с представено по делото пълномощно. 

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Т., с представено по делото пълномощно.

         Явява се вещото лице Ж.Ж..

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, която е депозирана на 23.03.2015 г. – т.е., в законоустановения срок по чл. 199 от ГПК.

 

         АДВ. А.: Да се пристъпи към изслушване на вещото лице.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

 

         С оглед становището на страните, съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което снема самоличност както следва:

 

         Ж.Д.Ж. – ** г., българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните.

Вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. А.: По първата задача с оглед констативната част за представени уведомления по чл. 62 от КТ за декларирани в НАП трудови договори, проверихте ли има ли плащани осигуровки по граждански договори?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да. Във връзка с поставената задача, от информационния масив на НАП справката, която ми беше представена е, че за този период от страна на доставчика няма заплатени осигуровки или данъци върху дохода за трудовия ресурс, за който представят, че е бил нает по граждански договор. Липсва информация за плащане за платени осигуровки, в т.ч. и по граждански договори.

         ВЪПРОС НА АДВ. А.: По отношение на втори въпрос, какво разбирате под необходим основен ресурс за извършване на услугите?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: С отговора на втори въпрос в коментара, който е описан към него, експертизата е имала предвид, че във връзка с предоставени услуги изобщо е необходимо преди всичко да има физически лица, които предоставят тази услуга, тъй като услугата независимо от това дали се предоставя съвместно с предоставянето на ДМА или друг вид стопански инвентар, тя би трябвало да се използва с квалифициран персонал. Това е причината, поради която съм записала, че услугите извършвани от издателя на фактурите основният ресурс за тяхното осъществяване е човешката дейност.

         ВЪПРОС НА АДВ. А.: Във връзка с отговора на въпроса относно издаването на декларация до НАП от фирма „К.Ц.А. О.” ЕООД заявявате, че в дневника за продажби тази услуга е записана, но не е входирана в НАП и не е заплатено ДДС?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За отговор на този въпрос, за да изясним отговора, експертизата направи проверка в информационния масив на НАП, в който декларирани са данни във връзка със справката- декларация ведно с дневника за покупки и продажби, в които има описан входящ номер. Тези, които са представени на експертизата - дневниците за покупки, дневниците продажби и справката-декларация, които са част от данните посочени в справката-декларация без входящ номер, реално данна за тях, че са подадени в НАП, липсват. Поради тази причина са моите изводи да отговоря на въпроса, че входящият номер, който липсва в бланката на справката-декларация не е причина да се счита, че декларации не са подадени в НАП. Вътре не фигурират в справката-декларация, която е подадена в информационния масив на НАП. Процесните доставки не са отразени.

         АДВ. А.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

         С оглед становището на страните и поради изчерпване на въпросите към вещото лице, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице Ж.Ж., на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 500 лв., платими от внесения депозит. (изд. Р.К.О.-500 лв.-31.03.2015 г.)

 

         АДВ. А.: Нямам други доказателствени искания. Представям списък на разноските.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се приключи събирането на доказателствата. Нямам доказателствени искания.

 

         Съдът, с оглед становището на страните и поради изчерпване на доказателствените искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

         АДВ. А.: Моля да постановите решение, с което да уважите подадената от доверителя ми жалба, като приемете същата за основателна по изложените в нея съображения и допълнителни такива, които ще изложа в писмени бележки, в указан от съда срок.

Моля в негова полза да бъдат присъдени направените съдебно- деловодни разноски съгласно списъка, представен в днешно съдебно заседание.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да потвърдите издадения  ревизионен акт и постановите решение в този смисъл. Подробни съображения са изложени в потвърдителното решение на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” № *******г.

Считам, че от събраните доказателства както в ревизионното производство, така и в съдебното производството не се доказа тезата за реалност на процесните доставки.

Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на ****** лв.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         ПРЕДОСТАВЯ на процесуалния представител на жалбоподателя 14- дневен срок считано от днес, в който същият може да изготви и представи по делото подробни писмени бележки по съществото на спора.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: