ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 16.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети декември                  две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1942 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „КАЛЧЕВИ” ООД, редовно призован, явява се управителя М.К. лично и с адв. Д., с представено от днес пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Т., с представено от днес пълномощно.

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба против Ревизионен акт № 281302825/20.05.2014 г., постановен от орган по приходите в ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с Решение № 228/11.08.2014 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас.

 

АДВ. Д.: Поддържам жалбата. Моля да се приемат представените със същата писмени доказателства.

Моля да бъде назначена съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на въпросите формулирани в писмената молба, която представям с копие за ответната страна. На този етап това са ни доказателствените искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете писмените доказателства съдържащи се в преписката. Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания.

По отношение на искането за допускане на съдебно-икономическа експертиза, предоставям на съда да прецени. Считам, че по въпрос № 2 в рамките на такава експертиза няма как вещото лице да установи фактическото извършване на фактурираните услуги.

По отношение на въпрос № 1 за трудовия потенциал вече е изследван, както и са взети предвид данните в НАП.

 

            Съдът, с  оглед заявеното от страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

         ДОПУСКА изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза, която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши справка в счетоводството на жалбоподателя и на неговите доставчици, да отговори на формулираните от адв. Д. въпроси в нарочната писмена молба, депозирана в днешно съдебно заседание.

         ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 500 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес по сметка на Административен съд – Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ удостоверяващ плащането.

         ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Ж.Ж., която следва да бъде уведомена за допуснатата експертиза след представяне на доказателство за внесения депозит.

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 31.03.2015 г. от 13,30 ч., за която дата и час страните редовно призовани.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,22 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: