ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 16.11.                                                                                   град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ХХІ-ви административен  състав,       

на шестнадесети ноември и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав: 

                                             

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: С. Х., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов административно  дело номер 1941 по описа за  2017 година                     

 

На именното повикване в 13:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЗЕДА ТУР“ АД, редовно призован, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Несебър, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М.В., с пълномощно от днес.

 

По хода на делото

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването на страните, поради което

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на „ЗЕДА ТУР“ АД, ЕИК 130340853 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Хан Крум“ № 12, представлявано Иванка Петкова – Изпълнителен директор, чрез адвокат Д.П. от САК срещу Акт за установяване на задължение по декларация № МДТ-646/12.10.2016 г., издаден от старши експерт в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Несебър.

В изпълнение на Разпореждане № 5846/14.08.2017 г., с писмо вх. № 9054/25.08.2017 г. по делото е постъпила административната преписка.

Съдът ДОКЛАДВА, че в изпълнение на Разпореждане на съда № 6335/28.08.2017 г., с писмо вх. № 9452/07.09.2017 г. по делото е постъпило копие на плика, с който е получена процесната заповед, заверен с гриф „вярно с оригинала“.

        С определение № 1915/07.09.2017 г., съдът е указал на оспорващия, че следва да установи съществуването на фактите и обстоятелствата, от които черпи благоприятни за себе си правни последици, в това число посочените в жалбата.

        Указал е на ответника, че трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му; допуснал е представените по делото заедно с жалбата, административната преписка и с придружително писмо вх. № 9452/07.09.2017 г. документи, като писмени доказателства по делото.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба с вх. № 12244/15.11.2017 г. от изпълнителния директор на „ЗЕДА ТУР“ АД, в която е заявено, че е редовно уведомен за насроченото съдебно заседание и в случай, че са налице предпоставките, да бъде даден ход на делото. В молбата са направени и доказателствени искания на основание чл. 190, ал. 1 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, вр. с §2 от ДР на ДОПК да бъде задължена Община Несебър да представи декларациите по чл. 14 и/или чл. 17 от ЗМДТ, въз основа на които е изчислен данък недвижими имоти, посочен в АУЗД № МДТ-646/12.10.2016 г.; решение на Общински съвет или заповед на кмета, въз основа на които са определени границите на зоните в населените места съгласно чл. 6, ал. 7 от Приложение 2 към ЗМДТ; справка по чл. 107, ал. 2 от ДОПК за начина, по който са изчислени задълженията за ДНИ за 2013, 2014, 2015 и 2016 г. за имот с партиден № 1303408530003.

На основание чл. 195 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК, вр. §2 от ДР на ДОПК е направено искане за назначаване на съдебно-икономическа експертиза с посочени в молбата задачи към вещото лице.

 

 

Съдът ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да изразят становище по жалбата:

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Оспорвам жалбата. Нямам възражение по докладваното от съда и разпределената доказателствена тежест.

Относно днешната молба представена от „Зеда тур“ АД изразявам възражение по т. 1 тъй, като с писмо изх. № 2792/24.08.2017 г. от Община Несебър е представена декларация по чл. 14 и чл. 17 от ЗМДТ.

Относно направеното искане по т. 2 в молбата, мога да представя заповедта, с която са определени границите на зоните в населените места съгласно чл. 6, ал. 7 от Приложение 2 към ЗМДТ.

Относно направеното искане по т. 3 от молбата заявявам, че е представена обяснителна записка в същото писмо с изх. № 2792/24.08.2017 г. за начина на формиране на задължението за ДНИ за 2013, 2014 и 2015 г. Считам, че тези въпроси не следва да бъдат разглеждани допълнително или да задължавате общината да ги представя предвид факта, че те вече са представени.

По направеното доказателствено искане в т. 4 от молбата за назначаване на съдебно-икономическа експертиза, не правя възражение и моля същата да бъде допусната.

 

По доказателствата, съдът

 

                                       О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допуснатите с определение № 1915/07.09.2017 г. документи, като доказателства по делото.

ДОПУСКА съдебно-икономическа експертиза със задачи, посочени от „ЗЕДА ТУР“ АД в молбата от 15.11.2017 г.

НАЗНАЧАВА за конкретно вещо лице М.Р.М.с адрес: гр. Бургас, ж. к. „И.“ бл. **, вх. *, ет. *, тел. за връзка ***********.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за експертизата в размер на 150 лв., вносими от оспорващата страна в 7-дневен срок от съобщението, в който срок следва да представи доказателство по делото  за изцяло внесения депозит.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в производството, в 7-дневен срок от днес, да представи решение на Общински съвет - Несебър или заповед на кмета на Община Несебър, въз основа на които са определени границите на зоните в населените места, съгласно чл. 6, ал. 7 от Приложение 2 на ЗМДТ.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам други доказателствени искания.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

       О П Р Е Д Е Л И:

          ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.01.2018 г. от 11,30 часа, за която дата страните са редовно уведомени.

Да се призове вещото лице след представяне на доказателство за изцяло внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.19 часа.

 

 

 

     СЕКРЕТАР:                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: