ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 08.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На осми октомври                                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1941 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.С.Й., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адвокат Д., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице Ж.Ж..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпило в срока по чл. 199 ГПК заключение по изготвената допълнителна съдебно-счетоводна експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша допълнителното заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на назначената допълнителна съдебно-счетоводна експертиза на вещото лице Ж.Д.Ж., която е със снета самоличност по делото от предходно съдебно заседание и я предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение.

Представила съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ Д.: На стр. 7 от заключението си в отговора на формулирания въпроси Вие казвате, че при ревизията на С. Й. е отчетен разход от 7 200 лева за разходите на цялото семейство. Имате предвид доверителката ми Б.Й. и съпруга й, така ли е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Експертизата е взела предвид издръжка на цялото домакинство, предвид и на обстоятелството, че в доклада на С. Й. е декларирано и описано от ревизиращия орган, че неговото домакинство се състои именно от него, съпругата му и дъщеря му Б.Й., независимо че е пълнолетна. Впоследствие при ревизиите, които са извършени на съпругата и дъщеря му, отново ревизиращите екипи са определили този размер на разходите за домакинство, които касаят членовете на семейството, т. е. има дублиране по тези разходи.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Това са отделни ревизионни производства.

АДВОКАТ Д.: Аз нямам други въпроси. Мисля че е ясно заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: На стр. 3 от заключението,  изследвайки паричния поток на Н. Й., по първа точка казвате, че за 2003 година не е отразен приход за продажба на недвижим имот. Бихте ли ни казали тази сума 30 000 лева как е получена от Н. Й. и съпруга й – по банков път, платена в брой, платена ли е въобще, тъй като има значение дали да се включи в паричния поток?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Нотариалният акт не е пред мен, но това, което е по спомен, в него е записано, че сумата е получена в брой от лицата, които са в съсобственост по този нотариален акт, който е цитиран в т.1. Съответно, сумата, която е получена при продажбата на имота е в размер на 60 000 лева и тъй като собственици там са две семейства и общо четири човека, експертизата определя размера, който са получили семейство Й.и на 30 000 лева, т. е. 50 % от предоставената сума при продажбата. От тази гледна точка и в паричния поток на Н. Й. са взети отново 50 % пък от сумата, която е получена от семейството, или 15 000 лева, тъй като във времето, в което са извършвали продажбата, лицата се намират в СИО.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Този нотариален акт има ли го по преписката или Ви е предоставен на Вас?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Не мога да се сетя дали го има  по преписката, но ми е предоставен при проверката, която съм извършила.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: По отношение на банкови извлечения от три банки – СИБАНК, Райфайзенбанк и Юробанк, в заключението коментирате изтеглените суми от тях. А има ли внесени суми?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: От представените извлечения, които са коментирани на стр. 3 от експертизата, експертизата е изследвала движението на паричните средства в брой – както постъпления в брой, така и тегления, като за този период всички постъпления по банковата сметка са от други банкови сметки на лицето, т. е. разхода на паричния поток експертизата не е констатирала, единствено са взети предвид изтеглените средства в брой, които представляват приход на парични средства в паричния поток на Н. Й.. По тази сметка няма внасяния в брой. Има директно преводи от други банки.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: На стр. 3 от заключението говорите за ревизионен доклад на С. Й., а ревизионен акт има ли?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Не бих могла да отговоря на този въпрос. Изследвала съм констатациите в ревизионния доклад предвид констатациите, които са описани в него. Предполагам, че има ревизионен акт, но аз лично съм изследвала ревизионния доклад, поради разбивката на констатациите.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: На стр. 4 от заключението, накрая, сте посочили разполагаемите суми за С. Й. и съответно сте записали, че те са получени в режим на СИО. Как го разбрахте това нещо?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Предвид факта, че е бил женен за госпожа Н. Й..

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: По отношение на паричните потоци сте направили няколко варианта. Бихте ли обяснили защо във вариант 1 на паричния поток сте включили и разполагаемата сума от Н. Й. в паричния поток на Б.Й.? Освен заем от 230 000 лева  сте включили и тези 337 867,74 лева в паричния поток на Б.Й. за 2007 година.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Съгласно поставения въпрос съм възприела, че следва да се вземе като сума, с която е разполагала Б.Й. и сумата, която майка й всъщност има като излишък.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме представеното допълнително заключение, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допълнителното заключение по съдебно-счетоводна експертиза на вещото лице Ж..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение съгласно представената справката-декларация в размер на 250 лева, платими от внесения депозит.

 

АДВОКАТ Д.: Представям и моля да приемете писмени доказателства, с които е работило вещото лице. Единствено, от въпросите на колегата стана ясно, че липсва ревизионният акт на С. Й.. Има издаден такъв и ако се приеме, че е от значение за изясняване на делото, ще помоля да ми дадете възможност да го представя.

Също липсват извлеченията от сметките дотолкова, доколкото те бяха предоставени от счетоводителя, който беше ангажирал доверителя ми, на вещото лице, и понеже става въпрос за минимален доход, не съм ги представил, но ако прецените, че са необходими, ще представим и тях. Става въпрос за два пъти по 1000 лева и мисля, че съществено не променят резултата. Със сигурност бяха предоставени на вещото лице и то ги е изследвало.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Аз не мога да взема отношение по представените документи. Евентуално да ми се даде възможност да получа копия от представените доказателства в днешно съдебно заседание.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме представените с молбата в днешно съдебно заседание доказателства, с които е работило вещото лице и да даде възможност на ответника да се запознае с тях. Счита, че следва да даде възможност на жалбоподателя да представи ревизионен акт на С. Й. и извлеченията от банковите сметки, по които е работило вещото лице, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с молбата на адвокат Д. доказателства по опис.

ДАВА възможност на ответника в срок до следващо съдебно заседание да се запознае и да изрази становище по представените доказателства.

ДАВА възможност на жалбоподателя в 14-невен срок от днес да представи ревизионен акт на С. Й. и извлеченията от банковите сметки, по които е работило вещото лице.

За събиране на доказателства ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 26.11.2015 г. от 15:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:54 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: