ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 06.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На шести април                                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1941 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 14:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.С.Й., редовно уведомена, не се явява. Вместо нея се явява адвокат Д. с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице Ж.Ж..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпило в срока по чл. 199 ГПК заключение на допуснатата съдебно-счетоводна експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл.291 от НК:

Ж.Д.Ж. – 40 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение.

Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ Д.: При отговора на първи въпрос сте правила паричен поток на Н. Й.. С кои документи сте работила?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Паричният поток, който съм изследвала във връзка с доходите, които е реализирала Н. Й. за периода от 2004 г. до 2007 г., включително, съм изготвила въз основа на документите, които са представени по делото, включително и документите, които са взети предвид от ревизиращия орган за периода, в който е извършена ревизия на майката на жалбоподателката – Н. Й.. Това са документите, въз основа на които съм отговорила на въпроса.

АДВОКАТ Д.: Всъщност на тази база може ли да се даде заключение разполагала ли е със средствата, дарени на дъщеря й през 2007 година?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Аз в отговора на въпрос № 1 съм описала, че въз основа на документите, които съм изследвала, Н. Й. разполага със сумата от 143 068,17 лева, считано към м. януари 2007 г., като също в отговора на въпрос № 1 съм обърнала внимание, че както ревизиращият орган при извършената й ревизия е започнал изследването на нейния паричен поток от началото, т. е. от 01.01.2004 година с 0 лева, което в случай на изследване на нейния паричен поток преди тази датата и средства, с които евентуално е разполагала към 01.01.2004 г. не могат да бъдат коментирани от експертизата, тъй като те не са залегнали в ревизионния акт, т. е. отговорът е: да, възможно е да е разполагала с по-голяма сума.

АДВОКАТ Д.: Уважаема госпожо Председател, нямам други въпроси, но има други искания, които ще формулирам след изслушване на вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Имам един уточняващ въпрос. Да приемем, че Вие установявате, че Н. Й. е разполагала с посочената сума 143 068,17 лева към датата на договора за дарение. В същото време, при изчисляване на паричния поток взимате цялата сума при това дарение от 230 000 лева, нали така?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Да, при изготвяне на паричния поток вече на Б.Й. от гледна точка на поставената задача № 2 аз съм предвидила в паричния поток на жалбоподателката сумата от 230 000 лева, че е реално предоставена от нейната майка Н. Й.. Не съм взела констатираната при изследването на паричния поток за периода 2004-2007 година на Н. Й., в размер на 143 068,17 лева, а това, което ми е поставено като задача – в размер на 230 000 лева. В такъв вариант е изготвена експертизата.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други въпроси към вещото лице.

АДВОКАТ Д.: Да се приеме заключението. Имам искане да бъде поставена допълнителна задача на вещото лице, а именно да изследва паричния поток на Н. Й., включително и наличното салдо към 01.01.2004 г., а и да състави паричен поток след тази дата до 31.12.2007 г., тъй като изрично сме оспорили в хода на ревизията констатации в ревизионния доклад и ревизионния акт на Н. Й.. Посочили сме, че същите не са обжалвани, тъй като не са вменени задължения на Н. Й., но доверителката ми има интерес да бъдат установени средствата, с които е разполагала.

Ще представим всички документи, включително ще помоля и втора задача да бъде поставена към съдебно-счетоводната експертиза – след като вещото лице установи размера на средствата, с които е разполагала Н. Й. в момента на предоставяне на дарението, да изготви паричен поток, да включи и този размер на дарението, до който е достигнала след изследване на имуществените възможности на Н. Й. към началото на 2007 година.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Възразявам срещу така направеното доказателствено искане за поставяне на допълнителна задача на съдебно-счетоводната експертиза. Считам че на първо място имаме един стабилен административен акт, който е влязъл в сила и се ползва със стабилитет, а именно това е ревизията и ревизионният акт на майката – Н. Й.. В този ревизионен акт и ревизионен доклад органът по приходите е изследвал документите, които са представени от това лице Н. Й.. Той не е правил някакви свои умозаключения, а е работил въз основа на документите, представени от това лице, още повече предполагам, че началното салдо за 2004 г. на това лице е прието за нулево като за това най-вероятно има някакви аргументи. Считам за недопустимо вещото лице в това производство да прави паричен поток на едно трето към настоящото производство лице, още повече, че изследвайки и правейки паричен поток, вещото лице по никакъв начин няма да е сигурно, че документите, които ще му предоставят за изследване на този поток, ще са в тяхната цялост и използван обем. Като пример за това може да се дадат разсъжденията на вещото лице на стр. 3, от които се вижда, че на вещото лице са предоставени само документи, касаещи получените доходи на това лице. На него не са му предоставени документи, касаещи реализирани разходи от това лице. В този смисъл, изготвяйки паричен поток на база на документи, които не се знае дали са в тяхната цялост, тъй като това лице не носи никаква отговорност ако укрие някакви факти и обстоятелства, затова считам, че има ревизионен акт и ревизионен доклад за извършена ревизия на това лице и ако допуснете такава експертиза, следва да проверим това лице дали няма ревизионни актове за предходни периоди, затова считам, че не би следвало да се допускат тези въпроси.

АДВОКАТ Д.: В жалбата съм цитирал трайна практика на Върховен административен съд, която моля съдът да възприеме, а именно, че констатациите от ревизионния акт, който не е подлежал, съответно не е преминал съдебен контрол, не обвързват дори самата данъчна администрация при последваща ревизия на същото лице за следващ период, още по-малко обвързват трето лице, каквото се явява доверителката ми, която безспорно има интерес да установи твърдените от нея обстоятелства в собственото си ревизионно производство, още повече, че в момента сме във фазата на съдебен процес, който е състезателно производство и ако ответната страна счита, че не ангажираме всички доказателства, има възможност да ангажира всички доказателства, така че да се изготви заключението от вещото лице, в противен случай ще се стигне до порочност на съдебната практика, доколкото считам, че ревизионният акт на Н. Й. не обвързва нито нея нито доверителката ми.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Ревизионният акт, издаден като такъв, не обвързва никого, включително и приходната администрация. В този случай би се стигнало да издаване на административен акт, който няма стабилитет. Относно практиката на Върховен административен съд, освен тази, цитирана от колегата, има решения и в обратната насока. Евентуално по-нататък ще ги цитирам, т. е. за един последващ ревизионен период да не бъде органът по приходите обвързан с констатации, обхващащи предходни данъчни периоди.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице като компетентно и добросъвестно изготвено и да определи възнаграждение за положения труд.

По доказателствените искания на жалбоподателя съдът счита, че отговорите на въпросите с поисканата допълнителна експертиза имат отношение към установяване факта дали Н. Й. разполагала с предоставената на жалбоподателката сума, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението по съдебно-счетоводната експертиза на вещото лице Ж.Ж..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 500 лева, 400 лева от които да се изплатят от внесения депозит, 100 лева да се внесат по сметка на Административен съд Бургас от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

 

НАЗНАЧАВА допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, с въпросите, формулирани от представителя на жалбоподателката в днешно съдебно заседание.

НАЗНАЧАВА за вещо лице Ж.Д.Ж..

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 250 лева, които да се внесат по сметка на Административен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.

ДАВА възможност на ответника да представи предходни ревизионни актове на Н. Й., в случай че такива има издадени.

 

АДВОКАТ Д.: Водим допуснатия в предходно съдебно заседание свидетел, който моля да бъде разпитан.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля, като снема самоличността му и го предупреждава за наказателната отговорност по чл.290 от НК:

М.П.Р. – 49 години, български гражданин, неженен, неосъждан, без родство със страните.

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да кажа истината.

АДВОКАТ Д.: Познавате ли Б.Й. и Н. Й. и вземал ли сте някакво участие при изготвяне на договор за дарение между  тях през 2007 година?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Познавам Б.С.Й. и Н. С. Й. от края на 1994 г. и началото на 1995 година. Познавам ги поради това, че аз съм адвокат на съпруга на Н. С. Й. и баща на Б.С.Й. от този период 1994 година, края, може би 1995 година. От 1995 година познавам лично както Н. С. Й., така и Б.С.Й.. Познавам ги поради това, че съм им бил адвокат, както на г-н Й. и на СД „Микрон К. – Й.”, така и като адвокат на тях двете по повод различни имуществени взаимоотношения, възникнали в семейството.  Изготвил съм  договор за дарение на 05.01.2007 г., като сумата – дарение от Н. С. Й. на Б.С.Й., от 230 000 лева на датата на съставяне на договора – 05.01.2007 г., беше предадена пред мен в моята кантора. Това действие, този договор съставих по изричното искане на Н. С. Й., която предишната година – на 27.12.2006 г., ми възложи да изготвя договор за дарение между нея и дъщеря й. Същата настоя да ми заплати сумата от 200 лева адвокатски хонорар за изготвяне на договора, който аз приех и съставих договор за правна помощ. Тази дата си я спомням много добре, поради причина, че съвпада с именния ден на г-н С.Б. Й. и ние именно след упълномощаването ми отидохме на тържество, организирано от него във връзка с неговия именния ден. Парите, предмет на дарението, на 05.01.2007 г. бяха предадени пред мен в моята кантора, които бяха получени изцяло от надарената Б.С.Й..

АДВОКАТ Д.: Може ли кажете имате ли наблюдения за финансовите възможности на семейството на Н. С. Й. през процесния период?

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Възразявам! Свидетелят е тук, за да установи факта относно съставянето на договора, участието в тази дейност. Имотното състояние на Н. С. Й. и Б.С.Й. смятам, че този свидетел не може да установява.

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Считам че това е обичайно дарение, като имам предвид имотното състоянието на г-н С.Б. Й. и Н. С. Й.. Господин С. Й. е неограничено отговорен съдружник и управите в СД „Микрон К. – Й.”, което от м. юли 1989 г. се занимава с продажба на петрол и  бензиностанции. Многократно съм купувал имоти на физическото лице С.Б. Й., разпореждали сме се с тях и тъй като бяха придобивани по време на брака с Н. С. Й., респективно половината от приходите, които получавахме, отиваха при госпожа Н. Й.. Например мога да спомена продажби на комплекс с бензиностанции, находящ се в ***, с контрагент „Еко Елда”, извършена през 2004 г., от чиято продажна цена госпожа Й. получи в размер, според мен, на не по-малко от 230 000 евро. Такива сделки имахме много и през 2003 г. –продажба на поземлен имот с предназначение бензиностанция на *** за сума 900 000 долара. Лично съм участвал в нотариалното изготвяне на тези сделки. За да не отегчавам съда споменах само част от сделки, от които Й. е получавала пари. Това изброяване не е изчерпателно, но моето впечатление е, че се касае за обичайно дарение от майка на единствената й низходяща, а именно дъщеря й Б..

АДВОКАТ Д.: Дали самата Н. Й. развива собствен бизнес и бизнес инвестиции правила ли е?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Тя е учител по музика по професия. Не развива собствен бизнес като инициатива, но предостатъчно е това, че г-н Й. печели добре. Тя се грижи за него така, че той да има сила да продължи напред. Така се грижи и за дъщеря му. Всички грижи в семейството се поемат от Н. Й.. Съпругът й има заболяване и тя му е опора и се грижи за него.

АДВОКАТ Д.: Представям договор за дарение и договор за правна защита и съдействие. Същите са представени от свидетеля в хода на ревизионното производство. Моля да бъдат предявени на свидетеля, за да потвърди това ли са документите.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Договорът за дарение е на л. 369 от преписката (л.395 от делото), а договор за правна защита не знам дали е приложен. Мисля че не е представен.

 

СЪДЪТ предявява на свидетеля договор за дарение от 05.01.2007 г.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Това е договорът, който съм изготвил и съм присъствал като свидетел при предаване на парите, за което съм се подписал. Подписът е мой.

АДВОКАТ Д.: Представям договор за правна защита и съдействие, който да се предяви на свидетеля дали е същият, за който говореше, че е сключен с Н. С. Й..

 

СЪДЪТ предявява на свидетеля договор за правна защита и съдействия, сключен на 27.12.2006 г.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Да, това е договорът за правна помощ и защита, който съм изготвил на Н. Й.. Подписът под съставител е мой. Получил съм сумата, посочена в него.

АДВОКАТ Д.: Нямам други въпроси към свидетеля Р..

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Освен този договор за дарение, други договори за дарения изготвял ли сте между страните – между Н. Й. и дъщеря й.

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Изготвял съм други договори, които са били за дарение на недвижими имоти, респективно идеални части.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Говорим за други договори за дарения на парични суми между някой от тези три лица – семейство Й.и.

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Не, други договори не съм изготвял, но на други дарения съм присъствал, които са били извършвани между тях. Тъй като се касае за договори по права линия не съм счел, че е необходимо да съставям договор за парични средства, когато е ставало въпрос за леки автомобили. Друг договор в писмен вид за парични средства не съм съставял, защото аз не съм счел, че трябва да бъде облечен този дарствен акт в писмена форма.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: По този договор Вие казвате, че пред Вас са предали парите. Броихте ли ги?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Парите бяха на пачки в копюри. Не ги броихме, броихме ги по пачки. Физически една по една – не. Бяха по 100 малко и по 50.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: При отговор на въпрос на колегата казахте, че парите са отивали при Н. Й. от продажбите на имоти, бензиностанции и т. н. Вашия отговор беше: „Парите отиваха при Н..” Какво имате предвид под този отговор?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Имах предвид, че паричните средствата, които бяха получени от банкови преводи по банковите им сметки от „Еко Елда” бяха преведени на всички участници в сделките, една от които е и Н. Й., съобразно притежаваните права на собственост от прехвърлителите върху недвижимите имоти. По банков път се превеждаха парите. В нотариалния акт отразяването звучеше, че купувачът „Еко Елда” се задължава примерно в 7-дневен срок от сключване на договора, да заплати следните суми на прехвърлителите, съобразно притежаваните от тях идеални части. Изповядваха нотариални актове  и ги вписваха. Знам, че условието по сделката купувачът да заплати продажната цена е изпълнено.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Как знаете, че е било изпълнено това?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Най-малкото, което е, по това време сделката сключвах отново аз с „Еко Елда”. Ние нямаше да останем безучастни ако не се изпълни условието в 7-дневен срок да му заплатят продажната цена. Господин К. и господин Й. ми потвърдиха, че плащането е извършено така, както е записано в нотариалния акт, предаде се владението на недвижимия имот на „Еко Елда” и поради тази причина съдя, че парите са постъпили. Не съм виждал нито как точно, дали банковата сметка на Н. Й. е заверена с тази сума, както и на другите участници в тази сделка. Няма как да видя чужда банкова сметка. ***те лица В.И. К., П.В.К., Д.С.К., И. В. К., С.Б. Й., Н. С. Й., Б.С.Й. и СД „Микрон К. – Й. и сие” за част от газстанцията на имота, находящ се в ***.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да ми кажете, тъй като говорим само за продажба на имоти, купували ли са имоти? Вие да сте участвал  в сделките?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Да, купували сме имоти, но те бяха в повечето случаи или земеделски земи или земи, възстановени в чертите на гр.Пловдив, но празни незастроени имоти. Като право имаме собственост само върху земята.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: По всички сделки ли им бяхте адвокат?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Предполагам, че да, на всички, но няма как да отговоря точно. Те имат много сделки. Просто ако се отвори Службата по вписванията на СД „Микрон К. – Й.” има много сделки. Не мога да гарантирам, че съм бил по всички сделки. Понякога купувачът или продавачът избират нотариуса, който ще изповяда сделката им.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други въпроси към свидетеля Р..

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът ОСВОБОДИ свидетеля Р..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам договора за правна помощ. Оспорвам същия по отношение датата на съставянето му. Считам че датата му е недостоверна.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представения договор за правна защита и съдействие.

 

С оглед направеното от юрисконсулт Д. оспорване на представения в днешно съдебно заседание договор за правна помощ, като частен диспозитивен документ на оспорване подлежи единствено авторството му, поради което не следва да се открива процедура по оспорване по чл. 193 ГПК, а ще се цени от съда заедно с останалите доказателства по делото.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания.

 

За събиране на доказателства съдът ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 04.06.2015 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: