ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 08.12.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На осми декември                                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1941 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.С.Й., редовно уведомена, не се явява; представлява се от адв.И.Д. с представено пълномощно, находящо се на лист 7 от делото (том І). 

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д., която представя пълномощно.

                  

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Д.: Поддържам подадената жалба.

         Моля да допуснете  до разпит свидетел при режим на довеждане, който да установи обстоятелства около сключването на договор за дарение от 05.01.2007г., включително и това той има ли отношение при сключване на този договор, предаването на сумата по този договор, къде и с кого е живяла доверителката ми през ревизирания период, кой е поел издръжката й за храна и консумативи. Нашето твърдение е, че е живяла при родителите и те са се грижили за това.

         Моля да се допусне извършването на съдебно-счетоводна експертиза, за което моля да ми се даде възможност прецизно да формулирам въпросите към нея, които ще са във връзка с това да се изготви паричен поток на доверителката ми за ревизирания период, в т.ч. да посочи с какви суми е разполагала майката на доверителката ми, като ще поискаме да се изготви вариант, в който да се включи съответно декларираното от нас дарение и на база на изготвените варианти на паричен поток, да се определят дължимите данъчни задължения ведно със съответните лихви.

 

         Юрисконсулт Д.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложените към преписката писмени доказателства.

         По отношение искането за разпит на свидетел, който да удостоверява посочените от колегата факти и обстоятелства, предоставям на съда, като считам, че трябва да се уточни кой ще е този  свидетел.

         По отношение искането за извършване на съдебно-счетоводна експертиза, възразявам да бъде изготвен паричен поток на майката на жалбоподателката. По преписката е наличен ревизионен акт, който е официален документ и който удостоверява паричните средства, които е притежавала лицето до края на 2006г.

         Нямам доказателствени искания.

         Адв.Д.: Свидетелят е адв.М.Р. и това е колегата, който през онзи период е обслужвал семейството на доверителката ми. Що се касае до възражението за паричен поток, сме изложили възражение в жалбата защо съставеният ревизионен акт на майката на доверителката ми не може да я обвърже. Само да допълня, че във връзка с посоченото в решението на ОДОП досежно предмета на ревизията, оспорваме приложената Заповед за възлагане на ревизия № 1302473/04.11.2013г. досежно съдържанието на същата, като считаме, че обхвата на ревизията е вярно отразен включително и като съдържание на заповедта от съставения ревизионен акт и ревизионен доклад приложени по преписката, а не в приложената заповед.

         В ревизионния доклад и ревизионния акт са описани предметът на ревизията като видове задължения, съответно в заповедта, базирам се на цитат от решението на ОДОП, е посочен друг вид данък по чл.48 ЗДДФЛ.

 

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото събраните в хода на проведеното спрямо жалбоподателя ревизионно производство писмени доказателства, както и допълнително представените от ответната страна доказателства, подробно описани в съпроводително писмо, находящо се на лист 618 от делото.

 

Доказателственото искане за събиране на гласни доказателства посредством разпит на свидетел съдът намира за основателно и допустимо, доколкото посредством с депозирането на свидетелски показания биха се установили правнозначими за делото факти, поради което и на основание чл.158, ал.1 от ДОПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит в условията на довеждане в следващото съдебно заседание един свидетел воден от жалбоподателя.

 

По отношение доказателственото искане за назначаване на съдебно-икономическа експертиза, съдът ще вземе становище в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ след депозиране на молба от страна на жалбоподателя в претендираната насока.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 06.04.2015г. от 14.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: