ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 26.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На двадесет и шести ноември                   две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1941 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 15:21 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.С.Й., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адвокат Д., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпили от жалбоподателя доказателства – ревизионен акт № 160900489/21.07.2009 г. за извършена ревизия на С.Б. Й.; движение по сметка за периода 17.12.2004г.-31.12.2006 г. и извлечения по сметка, издадени от „Юробанк И Еф Джи България” АД; извлечение по сметка за периода 01.01.2004г.-31.12.2009 г., издадено от „Райфайзенбанк България” ЕАД и движение по сметка за периода 01.01.2006г.-31.12.2006 г., издадено от СИБАНК АД.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се приемат, запознала съм се със същите. Ще ги коментирам по съществото на спора.

АДВОКАТ Д.: Няма да соча други доказателства. Представям списък на разноските и доказателства за извършени разноски.

Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед изявлението на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема госпожо Съдия, от името на доверителката ми Ви моля да приемете подадената жалбата за основателна, да отмените като незаконосъобразен оспореният ревизионен акт, като присъдите в полза на доверителката ми направените разноски по приложения списък.

С оглед обема на делото, ще помоля да ми предоставите възможност да развия подробни съображения в писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема госпожо Председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите обжалвания ревизионен акт.

Моля да ми дадете възможност за писмено становище по делото.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение, както и Ви моля, предвид представените многобройни нови доказателства в хода на съдебното производство, разноските да бъдат възложени за жалбоподателя, предвид  разпоредбата на чл. 161, ал. 3  ДОПК, независимо от изхода на спора.

РЕПЛИКА НА АДВОКАТ Д.: Всички представени от нас доказателства, са били достъпни за органа по приходите. Голяма част са съставени именно от органа по приходите, а тяхно задължения е да направят изследвания, които направи експертизата в настоящото производство, така че няма основание да се вменяват такива разноски, защото не са представени доказателства, които не са били представени на органа по приходите или те не са могли да  се снабдят с тях.

 

Съдът ДАВА на страните 7-дневен срок за представяне на писмени бележки.

СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: