ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 26.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ХХІ-ви административен  състав       

На двадесет и шести октомври            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН БЕЛЕВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдията докладчик Белев

Административно  дело номер 1940 по описа на съда за  2018 година       

На именното повикване в 09:40 часа  се явиха:

 

За ИЩЕЦА „ЧОЛАКОВ ГРУП“ ЕООД се явява адвокат Б.К. ***, с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Комисия за защита на потребителите, Регионална дирекция – Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура – Бургас, се явява прокурор Червеняков.

 

Становище по хода на делото:

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, с оглед липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството по делото е образувано по повод постъпила искова молба от „Чолаков груп“ ЕООД, представлявано от Манол Чолаков срещу Комисия за защита на потребителите – Регионална дирекция гр. Бургас, с която на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ е направено искане за присъждане на обезщетение в размер на 200 лв. за претърпените имуществени вреди, изразяващи се в направените от ищцовото дружество разноски за заплатен адвокатски хонорар по НАХД № 4028 по описа за 2015 г. на Бургаски районен съд.

По делото е приложено и посоченото дело на Районен съд Бургас.

Съдът УКАЗВА на страните доказателствената тежест, а именно ищецът е длъжен да докаже всички обстоятелства, на които основава претенциите си.

Ответникът е длъжен да докаже обстоятелствата по възраженията си, доколкото има такива направени. 

 

АДВ. К.: Поддържам исковата претенция. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Исковата молба е процесуално допустима. Няма да соча доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед становищата на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество:

АДВ. К.: Моля да постановите решение, с което да уважите исковата претенция, като ни присъдите и направените съдебно-деловодни разноски в настоящото производство, състоящи се в заплатеното адвокатско възнаграждение и държавна такса, за което представям списък на разноските, към който е приложен договор за правна защита и съдействие.

ПРОКУРОРЪТ: Г-н председател, считам, че са формално налице предпоставките искът да бъде уважен.

Искам да обърна внимание на следното: има доказателство по делото за заплатено адвокатско възнаграждение, което е обаче е с дата, предхождаща 15.03.2017 г., когато Тълкувателното решение е постановено. В този смисъл, аз считам, че тълкуването, което се дава с действие занапред и фактът, че не се касае за нормативно тълкуване, в което принципно създаване единствено се доказва обстоятелството, че въззивният съд не може да спира производството по делото си на основание това, че е образувано друго, тълкувателно дело пред ВАС или ВКС. В този смисъл, съгласно ЗНА считам, че следва да се приложи по аналогия чл. 83 и следващите от ЗАНН, както и решенията на Окръжен съд - Бургас и Апелативен съд – Бургас, където приемат, че приложението на нормативните актове не следва да се прилагат за деяния, които формират самия състав на ЗАНН, като след датата на даденото тълкуване санкцията може да бъде прилагана занапред. В този смисъл считам, че настоящата претенция е неоснователна, поради което моля да не бъде уважавана.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 09:55 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                                 СЪДИЯ: